Master

Mastersprogram är för dig som ytligare vill fördjupa dig i ett ämne efter din avslutade kandidatexamen.

Mastersprogram vid LiTH

Masterprogram i Aeronautical Engineering

Programmet applicerar ett holistiskt synsätt på flygplansdesign. Ett flygplan är ett komplext integrerat system bestående av olika teknologier och discipliner, såsom aerodynamik, struktur, framdrivning, regler- och andra ombordsystem.

Läs mer ->>

Masterprogram i Applied Ethology and Animal Biology

Detta program, som ges i samarbete med Kolmårdens djurpark, behandlar djurs beteende och biologi i ett tillämpat perspektiv. Bland de teman som tas upp finns stress och djurvälfärd, beteendefysiologi och domesticeringens effekter på djurens beteende.

Läs mer ->>

Masterprogram i Biomedical Engineering

Masterprogrammet i Biomedical Engineering kombinerar teknik, biologi och medicin för att skapa nya metoder, produkter och processer för såväl hälso- och sjukvård som medicinsk-teknisk industri. Utbildningen innehåller specialiseringar i till exempel medicinsk informatik, bildanalys och visualisering samt biomedicinska signaler och system.

Läs mer ->>

Masterprogram i Communication Systems

Programmet behandlar konstruktion, analys och optimering av kommunikationssystem, med tonvikt på trådlös kommunikation. Det erbjuder ett spann av kurser med en solid, teoretisk kärna inom till exempel kommunikationsteori, modulering, signalbehandling samt design och optimering av kommunikationssystem och nätverk.

Läs mer ->>

Masterprogram i Computer Science

Programmet fokuserar på den kunskap och kompetens som krävs för en karriär i mjukvaruteknikens framkant, till exempel med operativsystemdesign, som internetsäkerhetsspecialist eller spelprogrammerare. Programmet förbereder också för forskning och fortsatta studier till en doktorsexamen.

Läs mer ->>

Masterprogram i Design

Detta masterprogram bygger på en studiobaserad, interdisciplinär syn på design. I utbildningen tar vi oss an samhällsutmaningar genom samskapande och samverkan.

Läs mer ->>

Masterprogram i Digitaliserat byggande

Detta masterprogram ger breda kunskaper om digitalisering och hur den kan användas i byggandets planering, produktion och försörjning.

Läs mer ->>

Masterprogram i Ecology and the Environment

Inom detta program utvecklar du kunskaper för att kunna arbeta med att bevara populationer och ekologiska samhällen, men också med frågor som rör ekologiska interaktioner, ekosystemfunktioner och olika miljöproblem.

Läs mer ->>

Masterprogram i Electronics Engineering

Programmet är inriktat på konstruktion av integrerade kretsar och implementering av System-on-Chip med moderna halvledartekniker. Det är en högklassig utbildning som ger dig breda kunskaper och färdigheter i teknik och naturvetenskap.

Läs mer ->>

 

Masterprogram i Sustainability Engineering and Management

Miljö- och energitekniksektorn växer snabbt i många länder. Inom detta masterprogram utvecklar du kunskaper och färdigheter för att kunna anta utmaningen att utveckla mer effektiva och miljömässigt hållbara produkter, tjänster och tekniska system.

Läs mer ->>

Masterprogram i Fysik och nanovetenskap

På masterprogrammet i fysik och nanovetenskap har du stor frihet att utforma din egen utbildning. Du kan också välja att gå ett kurspaket så att din examen får en inriktning mot något av universitetets starka forskningsområden: teori och modellering, organiska system eller material och nanofysik.

Läs mer ->>

Masterprogram i Industrial Engineering and Management

Programmet ger dig som har en teknologie kandidatexamen de verktyg du behöver för att koppla ihop teknik, matematik och ekonomi för att leda innovativa aktiviteter och processer inom teknikanvändning, produktutveckling, projekthantering och entreprenörskap.

Läs mer ->>

Masterprogram i Intelligent Transport Systems and Logistics

Detta program ger kunskaper och färdigheter att designa, planera, analysera och styra framtidens transport- och logistiksystem. Fokus ligger på utveckling av system för både persontransporter och godstransporter.

Läs mer ->>

Masterprogram i Kemi

Detta program handlar om molekylers egenskaper, syntes, analys och användning. Framtidens utmaningar inom hälsa, energi och miljö kräver skickliga kemister – bli en av dem!

Läs mer ->>

Masterprogram i Matematik

Masterprogrammet i matematik innehåller en kärna av obligatoriska kurser i funktionalanalys, matematisk optimering, numerisk linjär algebra, stokastiska processer, optimering av stora system och vetenskapsteori. Därutöver är du fri att fördjupa dig inom matematiken. Inom programmet finns fördjupningsspår inom ekonomisk modellering och optimering, matematik, datalogi samt teknisk matematik och beräkningsmatematik.

Läs mer ->>

Masterprogram i Materials Science and Nanotechnology

Masterprogrammet behandlar yt-, nano- och kvantmekaniska principer och material som används inom bland annat halvledarteknik, optronik och bioteknologi. Framtidens avancerade material bygger på nya kunskaper inom dessa områden.

Läs mer ->>

Masterprogram i Mechanical Engineering

Detta program behandlar produktutvecklingsprocessen ur ett ingenjörsmässigt perspektiv, från idé och design via teknisk analys till supply-chain och den slutliga produkten.

Läs mer ->>

Masterprogram i Protein Science

På detta program studerar du växelverkan mellan de proteiner och andra molekyler som utgör grunden för alla livsprocesser. Programmet behandlar både komplexa proteinstrukturer och deras funktionella aspekter, såsom stabilitet, bindningsförmåga och katalys.

Läs mer ->>