Rättigheter och skyldigheter

Att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har under din studietid kan vara svårt, speciellt för dig som är ny som student. Här har vi samlat en del av det som är viktigt för dig som student att känna till.

Rättigheter

Linköpings universitet är studenternas arbetsplats och precis som i arbetslivet finns det både rättigheter och skyldigheter, därför är det är viktigt att du vet vilka regler och villkor som gäller för dig. Det är först när du vet dina rättigheter i förhållande till dina skyldigheter som du kan ställa krav!

LinTek finns till för att bevaka dina rättigheter och vi arbetar aktivt för att förbättra dina möjligheter att påverka. Studentinflytandet är lagstadgat, dels genom att en studentrepresentant ska vara delaktig i beslutet och dels genom möjligheten att genomföra kursvärderingar.

Vad universitetet är skyldiga att göra

 • En examinationsuppgift ska vara rättad, betygsatt och attesterad i Ladok senast 15 arbetsdagar från examinationstillfället och mer än 10 arbetsdagar före omexamination. Med arbetsdagar avses potentiella arbetsdagar enligt kollektivavtal, inte just den berörda examinatorns arbetsdagar. När denna gräns förväntas överskridas ska examinatorn höra av sig till vederbörande studenter med information om förseningen samt orsak till förseningen.
 • Resultaten från examinationen måste nå studenterna innan anmälan för omexamination stänger. 
 • Du har rätt att få återkoppling på ditt examinationsresultat i någon form, till exempel kommentarer eller genomgång.
 • Enligt högskoleförordningen 6 kap. 3 § skall studenter ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering.
 • Enligt 1 kap. 14 § högskoleförordningen skall studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet.
 • Två veckor före kursstart ges schema för kommande termin ut vid LiTH.
 • Formerna för examinationen skall anges i kursplanen. Den informationen skall kompletteras och förtydligas senast vid kursstarten
 • Det går inte att överklaga betyget på din examination. Men du har rätt att få det omprövat vid tydligt felaktiga beslut.

Vid problem – stöd från kåren

Som student kan det hända att du stöter på problem och inte vet vad du ska göra. Det kan handla om att din lärare tagit orimligt lång tid på sig att rätta din tenta, du känner dig orättvist behandlad eller du tycker att din utbildning inte riktigt håller måttet. LinTek finns då där som en resurs och ett stöd. Vi vet vad som gäller och vem du borde prata med, vi kan stötta dig om du upplever att det är svårt att göra detta själv. Kontakta utbildningsansvariga på ua@lintek.liu.se och berätta vad ditt problem handlar om så hjälper vi dig!

Viktigt att veta är att vi från Kåren kan ta ditt ärende vidare till examinator eller studierektor utan att ange namn eller annan personinformation

Vill du vara helt anonym (även för oss) så kan du anmäla ditt ärende i någon av våra kontaktformulär under fliken KONTAKT.

 

Examinationsombud

Vid försening av tentamensresultat eller annat rörande examination så kan du även höra av dig direkt till examinationsombuden på Liu via ​examination@lith.liu.se.

Information om detta finns på Lius intranät.

För dig som ska kontakta ditt examinationsombud så är det viktigt att du följer följande punkter:

 • Kontakta examinationsombudet från din LiU-mejladress.
 • Ange kurskod för den kurs som frågorna gäller så att hanteringen blir korrekt.
 • Du kan inte vara anonym om du ställer frågor om din egen examination.
 • Frågor och svar är allmänna, offentliga handlingar. 
 • Frågor och svar arkiveras hos examinationsombudet.
 • Läs din fakultets information samt informationen i LiU:s regelverk, Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå, innan du kontaktar din fakultets examinationsombud, då vissa frågor redan finns besvarade.
 • Examinationsombudet har inte som uppgift att överpröva examinators beslut.
 • Frågor som rör anmälan till tentamen hänvisas till Tentamensservice.

 

Dina skyldigheter

Otillåtet att fuska

Var noga med hur du gör ditt skolarbete på högskolan. Att hamna i disciplinnämnden för att ha tagit en genväg är inte kul. Exempel på situationer som kan leda till disciplinnämnden är om studenten:

 • Inte haft med källhänvisningar eller felaktig citering i rapport/uppsats
 • Arbetat i grupp på individuella uppgifter
 • Tagit med fusklappar och liknande på salstentor
 • Medtagande av mobiltelefon vid tentamen
 • Plagiat av uppsats

Disciplinnämnden vid LiU består av rektor som ordförande, en lagfaren jurist, en lärarrepresentant samt två studentrepresentanter. Studentrepresentanternas uppgift är att se till att den anmälda studenten får sin röst hörd, men också att vara med i beslutet av att fälla eller fria samt uttala sig om straffets längd.

LinTek har även en kontaktperson som kan finnas med och stötta studenten vid mötet i disciplinnämnden om studenten så önskar. Kontakta utbildningsansvarig uas@lintek.liu.se och berätta vad ditt problem handlar om så hjälper vi dig!