Hem /

Christer Carlssons Minnesfond

For information in English, see below.

Christer Carlssons minnesfond förvaltas av de tre kårerna på LiU; StuFF, LinTek och Consensus. Den vänder sig till studenter och anhöriga till studenter som är i behov av stöd vid dödsfall och sorg.

Därför finns fonden

Christer Carlsson arbetade som studentkoordinator på Studenthälsan fram tills hans bortgång den 7 november 2010 efter en tids sjukdom. Christers stöd för enskilda studenter och olika studentorganisationer har genom åren varit ovärderligt och oerhört uppskattat. Det är en stor saknad som han lämnade efter sig.

En av Christers önskningar var att starta upp en fond för anhöriga till studenter som avlidit. De tre studentkårerna LinTek, Consensus och StuFF gick ihop för att uppfylla Christers önskan, och startade upp fonden i Christer Carlssons namn. Kårerna vill att det ska vara ett bra sätt att få Christers anda att leva vidare på Linköpings Universitet. Fonden är även till för de som vill anordna evenemang eller liknande i samband med dödsfall eller kris.

Ansökan till fonden

Fonden vänder sig till studenter, studentgrupper eller närstående till studenter på LiU som är i behov av efterstödsarbete. Mer information till dig som vill nyttja fonden hittar du här

För att ansöka om utbetalning från fonden behöver du fylla i följande formulär. Formuläret hanteras av samtliga kårer och du behöver därför inte oroa dig över kårtillhörighet. Utbetalningar sker löpande under året men handläggningstiden kan variera under semestertider.

Vid frågor om fonden vänligen kontakta Consenus, LinTek eller StuFF

Inbetalning till fonden

Din gåva hjälper oss att fortsätta stötta studenter och anhöriga i kris. För att bidra till fonden kan du sätta in en gåva på bankgiro: 5689-9974 med Kårservice som mottagare.

Vem var Christer? 

Christer var LiUs “studentpappa”. Under 22 år gick Christer i snitt på 2 fester i veckan. Det var tack vare honom som festerna överhuvudtaget kunde genomföras på universitetet. Utöver hans arbete som berörde fester så gjorde Christer även enorma insatser för enskilda studenter som mådde psykiskt dåligt. Christer var helt enkelt en riktig eldsjäl som har offrat många lediga kvällar och helger för oss studenter.

Mer information om Christer och hans arbete hittar du här och här


Christer Carlsson’s Memorial Fund

Christer Carlsson’s memorial fund is managed by the three Student Unions at LiU: StuFF, LinTek, and Consensus. It is aimed at students and relatives of students who need support in case of death and grief.

Why does the fund exist?

Christer Carlsson worked as a student coordinator at Student Health Until his death on November 7, 2010, after a period of illness. Christer’s support for individual students and various student organizations has over the years been invaluable and extremely appreciated and left behind a great loss.

One of Christer’s wishes was to start up a fund for relatives of students who have passed away. The three student unions LinTek, Consensus, and StuFF joined forces to fulfill Christer’s wishes and started the fund in his name. The unions want it to be a good way to let Christer’s spirit live on at Linköping University. The fund is also for those who wish to organize events or something similar in connection with death or crisis.

Application to the Fund

The fund is aimed at students, student groups, or relatives of students at LiU who need support dealing with loss. More information for those who want to use the fund can be found here.

For application, you need to fill out the following form. The form is handled by all Student Unions, and you, therefore, do not have to worry about Student Union affiliation. Payments are made on an ongoing basis during the year, but the processing time may vary during holiday periods.

If you have any questions about the fund, please contact one of the Student Unions.

Contribution to the Fund

Your gift will help us to continue to support students and relatives in crisis. To contribute to the fund, you can deposit a gift at bank giro: 5689-9974 with Kårservice as the recipient.

Who was Christer?

Christer was an important person for the student life from the beginning of LiU:s history until his death. For 22 years, Christer attended an average of 2 parties a week. It was thanks to him that the parties could be held at the university at all. In addition to his work involving parties, Christer also made enormous efforts for individual students who felt mentally unwell. Christer was simply a real enthusiast who has sacrificed many free evenings and weekends for us students.