Kårstyrelse och Kårledning

LinTeks verkställande organ är kårstyrelsen och kårledningen. Kårstyrelsen består av Kårstyrelseordförande, Presidiet och 2 ledamöter som arbetar för att du ska få det bättre som student. Kårledningen består av Presidiet, 9-10 heltidare samt 8 deltidare med inriktning på särskilda arbetsområden och enskilda projekt. 

Studenter ska få det bättre. Kårledningen jobbar varje dag med att göra det bättre för LiTH-studenterna. Detta t.ex. genom att verka som lobbyorgan mot universitetet, kommunerna och andra som kan påverka LinTek-medlemmarnas vardag. Kårledningen väljs på ett års mandat av kårstyrelsen.

Studenter utgör LinTeks ledning. De som sitter i kårledningen är vanliga teknologstudenter som blivit förtoendevalda till sitt uppdrag av kårstyrelsen. De heltidsarvoderade studenterna tar ett uppehållsår för att kunna engagera sig på heltid medan andra engagerade studenter har kåren som ett ideellt engagemang vid sidan av studierna. Att ha studenterna som kärna gör att LinTek verkligen kan driva studenternas frågor mot universitet.

 

Kårstyrelsen

Förutom kårordförande och vice kårordförande består kårstyrelsen 21/22 av en kårstyrelseordförande och två kårstyrelseledamöter som bistår i det strategiska arbetet.

Kårstyrelsen 21/22 består av:

  • Elvira Ståhlbrand, kårstyrelseordförande
  • Beatrice Ronsten, kårordförande
  • Lucas Sevelin, vice kårordförande
  • Johan Sundqvist, styrelseledamot och sekreterare
  • David Stigsmark, styrelseledamot

Kårstyrelsen ansvarar för den omedelbara ledningen av verksamheten och leder det strategiska arbetet inom LinTek. De arbetar ideellt vid sidan av studierna.

Kårstyrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av LinTek. Som ledamot i kårstyrelsen innebär det allt från arbete med verksamhetsplanen, som visar vilket fokus LinTek skall ha under året, till avstämningar av LinTeks olika projekt till val av Kårledningen. Engagemanget som kårstyrelseledamot är en otrolig möjlighet att få se insidan av LinTeks arbete och att vara med och påverka kårens arbete långsiktigt. Många spännande diskussioner och viktiga beslut kännetecknar ett år i kårstyrelsen!

Inom kårstyrelsen finns några olika roller, det finns ledamot, sekreterare, ordförande för styrelsen, kårordförande och vice kårordförande (skillnaden mellan kårordförande och ordförande för styrelsen är tydligare på engelska då de översätts till “President” och “Chairman of the board”). Även Kårordförande och Vice Kårordförande (även kallat presidiet) ingår i kårstyrelsen, men de är också med i kårledningen och är ansvariga för den operativa ledningen av LinTek.

Kårstyrelseordförande och poster i Kårstyrelsen

Ordförande leder styrelsens arbete och förbereder handlingar till både kårstyrelsemöten och kårfullmäktigemöten. Sekreteraren ansvarar för kårstyrelsens protokoll. Ledamöterna arbetar med verksamhetsplanen och andra strategiska frågor i syfte att utveckla LinTek under verksamhetsåret. 

Har du frågor? Tveka inte att mejla till styrelsen@lintek.liu.se.

 

Kårledningen

Kårledningen består av Presidiet, åtta heltidsarvoderade samt åtta deltidare med inriktning på särskilda arbetsområden och enskilda projekt. Presidiet består av Kårordförande och Vice Kårordförande.

Beatrice Ronsten, Kårordförande – Arbetsleder kårledningen

Heltid, arvoderad

Som Kårordförande arbetsleder man kårledningen på LinTek samt sitter med i och har uppsikt inom LinTeks styrelse. Kårordförande hanterar och samordnar LinTeks externa kontakter, säkerställer samarbeten med andra kårer och håller kontinuerliga förbindelser med sektionsordföranden. Kårordföranden ansvarar även för LinTeks ekonomiska rutiner och resultatuppföljningar. 

Kårordförande sitter både i kårstyrelsen och kårledningen och därmed får man som kårordförande en bred inblick i verksamheten. Arbetsuppgifterna är bland annat arbetsledning av kårledningen, ägarstyrning av LinTeks bolag samt att agera huvudkontakt gentemot LiU, andra kårer, Linköpings kommun och andra externa partner. Eftersom man även är en del av kårstyrelsen så får man ta del av och utveckla LinTeks strategiska ledning och påverka kårens långsiktiga arbete. Posten innebär en hel del möten med olika parter, till exempel universitetsstyrelsen, kommunstyrelsens ordförande, sektionsordföranden, Kårservices ägarförening och många fler! Som kårordförande får man vara allt från chef och politiker till ideell ledare och strateg.

Lucas Sevelin, Vice Kårordförande – bistår kårordförande och är ekonomiskt ansvarig

Heltid, arvoderad

Som Vice Kårordförande arbetar man med en mängd olika saker och bistår bland annat kårordförande i ledningen av LinTeks arbete och i dennes frånvaro utövar ledningen av LinTek. Vice kårordförande är ekonomiskt ansvarig för LinTeks verksamhet. I tillägg till det ansvarar vice kårordförande för samarbetet med andra studentorganisationer vid LiU, är LinTeks huvudrepresentant i Norrköping samt har kontakten med kommunen och näringslivet.

Vice kårordförande utgör tillsammans med Kårordförande LinTeks presidium. Det innebär att du har en plats både i kårstyrelsen och kårledningen. I arbetsuppgifterna ingår att, tillsammans med Kårordförande, arbetsleda kårledningen, sköta kontakten med ett axplock av externa parter såsom delar av LiU och Norrköpings kommun samt att vara ekonomiskt ansvarig för LinTeks verksamhet. Eftersom du sitter i både kårstyrelse och -ledning är du länken mellan LinTeks strategiska och operativa arbete; det innebär att du är med i arbete av både kortsiktig och långsiktig natur för kåren. Utöver detta jobbar du nära LinTeks nyanställda administratör för att säkerställa att de dagliga ekonomiska angelägenheterna sköts.

Christina Hedner, Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar – arbetar med studentlivet

Heltid, arvoderad

Som studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar ansvarar man för vissa av de frågor som rör studentlivet utanför studierna. Man hjälper festerier och fadderier med deras jobb inför mottagningen och fester under året. Man har även kontakt med externa parter såsom kommunens alkoholhandläggare och trygghetsråd kopplade till vissa stadsdelar. Man jobbar helt enkelt för att studentlivet vid LiTH ska bli så bra som möjligt!

Som studiesocialt ansvarig jobbar du nära studenterna genom att agera kontaktpersonen i LinTek. Posten innefattar även att få utveckla sitt ledarskap genom att ha hand om olika grupper, till exempel eventutskottet som har hand om alla interna event för alla kåraktiva

Fabian Blom, Centralt arbetsmiljöombud för studenter – arbetar med studenternas välmående

Heltid, arvoderad

Som studiesocialt ansvarig tillika centralt arbetsmiljöombud har man ansvar för de frågor som rör det sociala runt din studietid. Dess arbetsområden är studenternas arbetsmiljö och rättigheter, samt lika villkor på LiTH. Studiesocialt ansvarig är även internationellt ansvarig tillsammans med en av våra utbildningsansvariga. Det betyder att man jobbar tillsammans med sektionerna för att se till att de internationella studenterna känner sig välkomna. Man jobbar även med Studenthälsan där du sitter med i deras styrelse samt håller kontinuerlig kontakt med deras personal. Studiesocialt ansvarig jobbar helt enkelt för att studenternas tid vid LiTH ska bli så bra som möjligt!

I posten ingår att man är centralt arbetsmiljöombud för studenterna på LiTH. Det betyder att man stöttar arbetsmiljöombuden på teknologsektionerna, håller i råd och ser till att allt funkar som det ska. I den rollen går man även på en hel del mötesforum på universitetet och ser till att studenternas perspektiv finns med i diskussioner och beslut.

Som studiesocialt ansvarig jobbar du nära studenterna genom att agera kontaktperson i LinTek. Studenter kan vända sig till dig med olika problem, vilka kan handla om studenternas arbetsmiljö eller lika villkor.

Viktor Larsson och August Helgesson, Utbildningsansvariga – arbetar med utbildningsfrågor

Heltid, arvoderade

LinTeks utbildningsansvariga arbetar med övergripande utbildningsfrågor och hjälper enskilda studenter som hamnat i kläm med universitetet. De har som huvuduppgift att bevaka samt förbättra kvaliteten på de utbildningar som ges vid LiTH och arbetar heltid med att föra fram studenternas åsikter. Utöver det ansvarar de även för LinTeks studeranderepresentanter samt samordnar den studiebevakning som sektionerna bedriver.

Som Utbildningsansvarig så sitter man med i många av universitets forum där man får möjlighet att påverka studenters utbildning. Arbetsuppgifterna är breda då man ena dagen kan sitta med fakultetsledningen för att fatta beslut för för den tekniska fakulteten och nästa kan arbeta med en enskild student som har examinerats på ett felaktigt sätt. Posten som utbildningsansvarig är för dig som kan sätta dig in i frågor snabbt, gillar att ha många olika arbetsuppgifter och vill påverka vår utbildning på den tekniska högskolan vid Linköpings Universitet.

Samuel Jenerberg, Näringslivsansvarig – Länken mellan studentliv och arbetsliv

Heltid, arvoderad

Som Näringslivsansvarig knyter man kontakter och skapar event med företag så att LiTH-studenter och företag får möjlighet att träffas oftare än bara under LARM-dagarna. Näringslivsansvarig i LinTek fungerar även som en koordinator mellan sektionernas egna näringslivsansvariga.

Näringslivsansvarig jobbar för att vara en bro mellan arbetslivet och studentlivet. Man leder näringslivsutskottet som ansvarar för olika event så som Klimatveckan, Framtech och Ex-jobbs mässan och ser till att hjälpa sektioner med att hitta företagskontakter och spons.

Erik Lundell, Marknadsföringsansvarig – kommunicerar det kåren gör

Heltid, arvoderad

Som marknadsföringsansvarig ansvarar man för allt gällande kommunikation, från att se till att LinTeks arbete når ut till samtliga LinTeks medlemmar, att denna information finns tillgänglig på hemsidor och sociala medier, samt att kontinuerligt uppdatera LinTeks olika informationskanaler. Utöver detta utser och leder man det kreativa marknadsföringsutskottet som jobbar med layout och olika sorters PR-material. Marknadsföringsansvarig är också stöd åt sektionernas olika informationsansvariga och tryckansvariga.

Simon Andersson, Projektledare för LARM

Heltid, arvoderad

Som projektledaren för LARM (PL) är man huvudansvarig för att anordna LinTeks arbetsmarknadsdagar. Till sin hjälp har PL en kommitté.

Rollen innebär att man tillsammans med en kommitté planerar, planerar lite till och till sist genomför en av Sveriges största arbetsmarknadsmässor. Som PL bör man ha viljan att utveckla kunskaper inom både ledarskap, konflikthantering och även vara öppen för att delegera till andra inom kommittén samt med kollegorna i LinTeks Kårledning.   

Elin Norberg, General för StudentOrkesterFestivalen (SOF) 2021

Heltid, arvoderad under 20/21

Som general för SOF är man huvudansvarig för LinTeks arbete med att arrangera och utveckla Studentorkesterfestivalen i Linköping under år med udda årtal. Till sin hjälp har SOF-generalen en kommitté.

Ulrika Henriksson, Chefredaktör för LiTHanian

Deltid

Chefredaktören är ansvarig utgivare för LiTHanian vilket innebär att se till att tidningen produceras och distribueras samt att fakturering sker. I arbetsuppgifterna ingår att utse och leda LiTHanian-redaktionen och ge kontinuerlig rapportering om arbetet till kårstyrelsen.

Som chefredaktör för LiTHanian är du ansvarig utgivare för LinTeks kårtidning och ser till att den distribueras ut till kårens medlemmar fem gånger per år. Din främsta uppgift är att leda LiTHanian-redaktionen i sitt arbete. Du ansvarar också för LiTHanians ekonomi och kommunikation utåt samt för att lägga upp en hållbar projektplan och se till att den följs under året. Du arbetar deltid i kårledningen och är en naturlig länk mellan kårtidningen och kårens övriga verksamhet.

Elin Norberg, München Hoben-general

Deltid

München Hoben-generalen ansvarar för att anordna LinTeks stora Oktoberfest i Augusti under Nolle-P, München Hoben. Generalen utser och leder sin kommitté för att planera festen.

Amanda Forslund och Moa Ståhlbrand, Mottagningsansvariga

Deltid

Mottagningsansvariga ansvarar för att mottagningen av de nya studenterna fungerar på Campus Valla och Campus Norrköping och är spindlarna i nätet under Nolle-P.

Isac Svensson, Ordförande Mattehjälpen
Deltid

Som ordförande för Mattehjälpen ansvarar man för mattestugor och crash courses i diverse mattekurser och leder sitt utskott som hjälper alla studenter när matten känns klurig.

Sofia Mattus, Projektledare Kårstugan
Deltid

Projektledare för kårstugan ansvarar för att renovera och fixa ett bokningssystem till den nya kårstugan.

Engagemanget som projektledare för kårstugan är en rolig och ansvarsfylld post där man är ständig kontakt med kårstyrelsen för att bolla tankar och idéer. Nu när det nya huset köpts kommer posten utreda hur huset på bästa sätt ska komma studenterna till användning, och implementera det.

(Vakant) , IT-Ansvarig it@lintek.liu.se
Deltid

LARM, SOF, LiTHanian, Hoben och LinTeks huvudsida är idag 5 olika webbplatser med 5 olika kodbaser. LinTeks vision är att ta fram en lösning som innefattar alla delar men som ändå är flexibel nog att möta nuvarande och framtida krav som LinTeks olika organ och medlemmar ställer på kårens Internet-närvaro. Vår IT-Ansvarig ska föra de olika kommittérnas och utskottens IT-ansvariga samman till en tvärgrupp som gemensamt ska kunna förvalta LinTeks samlade webb-lösning under en kodbas. Kunskapen om hur man knackar kod, designar responsiva hemsidor och rattar webb-servrar är såklart viktig, men inte ett krav på denna post som är strategiskt inriktad och med långsiktiga mål. Ett krav är dock datorvana och viljan att lära sig.

Sara Svanberg, Projektledare LinTek 50 år
Deltid

Den 9 november 2021 fyller LinTek 50 år och detta är något som ska firas! LinTek uppmärksammar sin födelsedag vart femte år för att majoriteten av teknologerna ska ha möjlighet att fira ett jubileum!