Kårstyrelse och Kårledning

LinTeks verkställande organ är kårstyrelsen och kårledningen. Kårstyrelsen består av Kårstyrelseordförande, Presidiet och 3 ledamöter som arbetar för att du ska få det bättre som student. Kårledningen består av Presidiet, 7 heltidare samt 6 deltidare med inriktning på särskilda arbetsområden och enskilda projekt. 

Studenter ska få det bättre. Kårledningen jobbar varje dag med att göra det bättre för LiTH-studenterna. Detta t.ex. genom att verka som lobbyorgan mot universitetet, kommunerna och andra som kan påverka LinTek-medlemmarnas vardag. Kårledningen väljs på ett års mandat av kårstyrelsen.

Studenter utgör LinTeks ledning. De som sitter i kårledningen är vanliga teknologstudenter som blivit förtoendevalda till sitt uppdrag av kårstyrelsen. De heltidsarvoderade studenterna tar ett uppehållsår för att kunna engagera sig på heltid medan andra engagerade studenter har kåren som ett ideellt engagemang vid sidan av studierna. Att ha studenterna som kärna gör att LinTek verkligen kan driva studenternas frågor mot universitet.

 

Kårstyrelsen

Förutom kårordförande och vice kårordförande består kårstyrelsen 19/20 av en kårstyrelseordförande och tre kårstyrelseledamöter som bistår i det strategiska arbetet.

Kårstyrelsen 19/20 består av:

  • Ludwig Modahl Edström, kårordförande
  • Jonatan Nygren, vice kårordförande
  • Sebastian Carlshamre, kårstyrelseordförande
  • Sara Narbrink, styrelseledamot och sekreterare
  • Cecilia Abramhamsson, styrelseledamot
  • Cornelia Kesti, styrelseledamot

Kårstyrelsen ansvarar för den omedelbara ledningen av verksamheten och leder det strategiska arbetet inom LinTek. De arbetar ideellt vid sidan av studierna.

Kårstyrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av LinTek. Som ledamot i kårstyrelsen innebär det allt från arbete med verksamhetsplanen, som visar vilket fokus LinTek skall ha under året, till avstämningar av LinTeks olika projekt till val av Kårledningen. Engagemanget som kårstyrelseledamot är en otrolig möjlighet att få se insidan av LinTeks arbete och att vara med och påverka kårens arbete långsiktigt. Många spännande diskussioner och viktiga beslut kännetecknar ett år i kårstyrelsen!

Inom kårstyrelsen finns några olika roller, det finns ledamot, sekreterare, ordförande för styrelsen, kårordförande och vice kårordförande (skillnaden mellan kårordförande och ordförande för styrelsen är tydligare på engelska då de översätts till “President” och “Chairman of the board”). Kårstyrelsen väljer inom sig en ordförande och en sekreterare för kårstyrelsen. Ordförande leder styrelsens arbete och förbereder handlingar till både kårstyrelsemöten och kårfullmäktigemöten. Sekreteraren ansvarar för kårstyrelsens protokoll. Ledamöterna har varsin punkt i verksamhetsplanen att driva och arbeta med i syfte att utveckla LinTek under verksamhetsåret. Slutligen ingår även kårordförande och vice kårordförande (även kallat presidiet) i kårstyrelsen, men de är också med i kårledningen och är ansvariga för den operativa ledningen av LinTek.

Har du frågor? Tveka inte att mejla till styrelsen@lintek.liu.se.

 

Kårledningen

Kårledningen består av Presidiet, åtta heltidsarvoderade samt fem deltidare med inriktning på särskilda arbetsområden och enskilda projekt. Presidiet består av Kårordförande och vice Kårordförande.

Ludwig Modahl Edström, kårordförande – leder kårledningen

Heltid, arvoderad

Som Kårordförande håller Elin kårledningen på LinTek under kontroll samt sitter med i och har uppsikt inom LinTeks styrelse. Hon handhar och samordnar LinTeks externa kontakter, säkerställer samarbeten med andra kårer och håller kontinuerliga förbindelser med sektionsordföranden. Kårordföranden ansvarar även för LinTeks ekonomiska rutiner och resultatuppföljningar. 

Kårordförande sitter både i kårstyrelsen och kårledningen och därmed får man som kårordförande en bred inblick i verksamheten. Arbetsuppgifterna är bland annat arbetsledning av kårledningen, ägarstyrning av LinTeks bolag samt att agera huvudkontakt gentemot LiU, andra kårer, Linköpings kommun och andra externa partner. Eftersom man även är en del av kårstyrelsen så får man ta del av och utveckla LinTeks strategiska ledning och påverka kårens långsiktiga arbete. Posten innebär en hel del möten med olika parter, till exempel universitetsstyrelsen, kommunstyrelsens ordförande, sektionsordföranden, Kårservices ägarförening och många fler! Som kårordförande får man vara allt från chef och politiker till ideell ledare och strateg.

Jonatan Nygren, vice kårordförande – bistår kårordförande

Heltid, arvoderad

Som Vice Kårordförande arbetar Sebastian med en mängd olika saker och bistår bland annat kårordförande i ledningen av LinTeks arbete och i dennes frånvaro utövar ledningen av LinTek. Sebastian är ekonomiskt ansvarig för LinTeks verksamhet. I tillägg till det ansvarar vice kårordförande för samarbetet med andra studentorganisationer vid LiU, är LinTeks ansikte utåt i Norrköping samt har kontakten med kommunen och näringslivet.

Vice kårordförande utgör tillsammans med Kårordförande LinTeks presidium. Det innebär att du har en plats både i kårstyrelsen och kårledningen. I arbetsuppgifterna ingår att, tillsammans med Kårordförande, arbetsleda kårledningen, sköta kontakten med ett axplock av externa parter såsom delar av LiU och Norrköpings kommun samt att vara ekonomiskt ansvarig för LinTeks verksamhet. Eftersom du sitter i både kårstyrelse och -ledning är du länken mellan LinTeks strategiska och operativa arbete; det innebär att du är med i arbete av både kortsiktig och långsiktig natur för kåren. Utöver detta jobbar du nära LinTeks nyanställda administratör för att säkerställa att de dagliga ekonomiska angelägenheterna sköts.

Anna Pohl Lundgren och Caroline Lööf, studiesocialt ansvariga – arbetar med studentlivet

Heltid, arvoderade

Som studiesocialt ansvariga så ansvarar Anna och Maria för de frågor som rör studentlivet utanför studierna. De hjälper festerier och fadderier med deras jobb inför mottagningen och fester under året. Studiesocialt ansvarig jobbar även med Studenthälsan där de sitter med i deras styrelse samt håller kontinuerlig kontakt med deras personal. Andra arbetsområden är studenternas arbetsmiljö och studenters rättigheter och lika villkor på LiTH. De jobbar helt enkelt för att studentlivet vid LiTH ska bli så bra som möjligt!

Som studiesocialt ansvarig har du ansvar för frågor inom arbetsmiljö och lika villkor. Du får vara studenternas röst mot universitetet genom att sitta med i många mötesforum på universitet och påverka beslut som tas, t.ex. Schemaläggning, ombyggnationer, nya studenthuset m.m. Som studiesocialt ansvarig jobbar du nära studenterna genom att agera kontaktpersonen i LinTek. Studenter kan vända sig till dig med olika problem, vilka kan handla om studenternas arbetsmiljö eller lika villkor. Posten innefattar även att få utveckla sitt ledarskap genom att ha hand om fyra olika grupper. Dessa grupper är eventutskottet som har hand om alla interna events för alla kåraktiva. LIKA-utskottet som jobbar med frågor inom lika villkor. Alla arbetsmiljöombud från sektionerna som jobbar tillsammans delar utbildning och erfarenhetsutbyten, men även större projekt som AMO-veckan. Till sist har vi Internationella rådet som jobbar med internationalisering av olika slag.

Oskar Renåker och Ellen Forsberg, utbildningsansvariga – arbetar med utbildningsfrågor

Heltid, arvoderade

LinTeks utbildningsansvariga arbetar med övergripande utbildningsfrågor och hjälper enskilda studenter som hamnat i kläm med universitetet. De har som huvuduppgift att bevaka samt förbättra kvaliteten på de utbildningar som ges vid LiTH och arbetar heltid med att föra fram studenternas åsikter. Utöver det ansvarar de även för LinTeks studeranderepresentanter samt samordnar den studiebevakning som sektionerna bedriver.

Som Utbildningsansvarig så sitter man med i många universitets forum där man får möjlighet att påverka studenters utbildning. Arbetsuppgifterna är breda då man ena dagen kan sitta med fakultetsledningen för att fatta beslut för för den tekniska fakulteten och nästa kan arbeta med en enskild student som har examinerats på ett felaktigt sätt. Posten som utbildningsansvarig är för dig som kan sätta dig in i frågor snabbt, gillar att ha många olika arbetsuppgifter och vill påverka vår utbildning på den tekniska högskolan vid Linköpings Universitet.

Linn Gustafsson, näringslivsansvarig – kontakt med företag

Heltid, arvoderad

Som Näringslivsansvarig knyter Fredrik kontakter och skapar event med företag så att LiTH-studenter och företag får möjlighet att träffas mer än under LARM-dagarna. Han fungerar även som en koordinator mellan sektionernas näringslivsansvariga.

Maria Jacobsson, marknadsföringsansvarig – kommunicerar det kåren gör

Heltid, arvoderad

Som marknadsföringsansvarig ansvarar Maria för allt från att se till att LinTeks arbete når ut till samtliga LinTeks medlemmar, att denna information finns tillgänglig på engelska, samt att kontinuerligt uppdatera LinTeks hemsida. Utöver detta utser hon och leder marknadsföringsutskottet och ska vara ett behjälplig utskott och arvoderade i produktion av informationsmaterial.

Diana Saleh, projektledare för LARM

Heltid, arvoderad

Som projektledaren för LARM (PL) är Amanda huvudansvarig för att anordna LinTeks arbetsmarknadsdagar. Till sin hjälp har PL en kommitté.

Rollen innebär att du tillsammans med en kommitté planerar, planerar lite till och till sist genomför en av Sveriges största arbetsmarknadsmässor. Du som är intresserad av att söka bör ha viljan att utveckla kunskaper inom både ledarskap, konflikthantering och även öppen för att delegera till andra inom din kommitté samt med dina kollegor i LinTeks Kårledning.   

(2018/2019) David Stigsmark, general för StudentOrkesterFestivalen (SOF)

Heltid, arvoderad under 18/19

Som general för SOF är David huvudansvarig för LinTeks arbete med att arrangera Studentorkesterfestivalen i Linköping under år med udda årtal. Till sin hjälp har SOF-generalen en kommitté.

Viktor Lind, chefredaktör för LiTHanian

Deltid

Som chefredaktör är Cecilia ansvarig utgivare för LiTHanian vilket innebär att se till att tidningen produceras och distribueras samt att fakturering sker. I arbetsuppgifterna ingår att utse och leda LiTHanian-redaktionen och kontinuerlig rapportering om arbetet till kårstyrelsen.

Som chefredaktör för LiTHanian är du ansvarig utgivare för LinTeks kårtidning och ser till att den distribueras ut till kårens medlemmar fem gånger per år. Din främsta uppgift är att leda LiTHanian-redaktionen i sitt arbete. Du ansvarar också för LiTHanians ekonomi och kommunikation utåt samt för att lägga upp en hållbar projektplan och se till att den följs under året. Du arbetar deltid i kårledningen och är en naturlig länk mellan kårtidningen och kårens övriga verksamhet.

Samuel Erlands, München Hoben-general

Deltid

München Hoben-generalen ansvarar för att anordna LinTeks stora ölfest under Nolle-P, München Hoben.

Erik Johansson och Oscar Ullberg, mottagningsansvariga

Deltid

Mottagningsansvariga ansvarar för att mottagningen av de nya studenterna fungerar på Campus Valla och Campus Norrköping och är spindlarna i nätet under Nolle-P.

Elin Jirskog, Ordförande Mattehjälpen

Deltid

Som ordförande för Mattehjälpen ansvarar Elin för mattestugor och crash courses i diverse mattekurser.

Molly Hultman, Projektledare Kårstugan

Deltid

Som projektledare för kårstugan ansvarar Nima för att hitta och arbeta fram förslag för inköp av en stuga åt kåren.

LinTeks kårstyrelse har fått i uppdrag av LinTeks kårfullmäktige att köpa in en kårstuga med en total budget på 6 miljoner kr. Som projektledare för kårstugan blir du huvudansvarig för arbetet att leta efter ett hus eller en tomt (om man vill bygga) som är lämplig för att bli LinTeks nya kårstuga.

Engagemanget som projektledare för kårstugan är en rolig och ansvarsfylld post där man är ständig kontakt med kårstyrelsen för att bolla tankar och idéer. Det innebär även en otrolig möjlighet och erfarenhet för den som eventuellt vill köpa/bygga eget hus i framtiden. I posten består arbetet till stor del av att bevaka bostadssajter, kontakta mäklare och åka på visningar.

Detta är en deltidspost och har sin mandatperiod från januari 2019 till januari 2020 och fyllnadsväljs efter att den vakantsattes under HT18. Därmed kommer du som blir invald till denna post att direkt få en överlämning för att därefter kunna påbörja arbetet. Arbetet kommer att börja med att komma in i den omvärderingsfas projektet just nu befinner sig i.

Har du frågor? Tveka inte att mejla till styrelsen@lintek.liu.se

Jesper Jonsson, Projektledare IT it@lintek.liu.se

LARM, SOF, LiTHanian, Hoben och LinTeks huvudsida är idag 5 olika webbplatser med 5 olika kodbaser. LinTeks vision är att ta fram en lösning som innefattar alla delar men som ändå är flexibel nog att möta nuvarande och framtida krav som LinTeks olika organ och medlemmar ställer på kårens Internet-närvaro.


Vi söker en projektledare som kan föra de olika kommittérnas och utskottens IT-ansvariga samman till en tvärgrupp som gemensamt ska kunna förvalta LinTeks samlade webb-lösning under en kodbas. Kunskapen om hur man knackar kod, designar responsiva hemsidor och rattar webb-servrar är såklart meriterande, men inte ett krav på denna post som är strategiskt inriktad och med långsiktiga mål. Ett krav är dock datorvana och viljan att lära sig.

Arbetet kommer inte starta från 0, det finns en gedigen grund som dock behöver en skicklig arbetsledare under nästa verksamhetsår för att leda projektet in i mål. Tycker du detta uppdrag låter spännande? Tveka inte att skicka in din ansökan.

Har du frågor? Tveka inte att mejla till styrelsen@lintek.liu.se