Kårstyrelse och Kårledning

LinTeks verkställande organ är kårstyrelsen och kårledningen. Kårstyrelsen består av Kårstyrelseordförande, Presidiet och 2-4 ledamöter som arbetar för att du ska få det bättre som student. Kårledningen består av Presidiet, 7-8 heltidare samt 7 deltidare med inriktning på särskilda arbetsområden och enskilda projekt. 

Studenter ska få det bättre. Kårledningen jobbar varje dag med att göra det bättre för LiTH-studenterna. Detta t.ex. genom att verka som lobbyorgan mot universitetet, kommunerna och andra som kan påverka LinTek-medlemmarnas vardag. Kårledningen väljs på ett års mandat av kårstyrelsen.

Studenter utgör LinTeks ledning. De som sitter i kårledningen är vanliga teknologstudenter som blivit förtoendevalda till sitt uppdrag av kårstyrelsen. De heltidsarvoderade studenterna tar ett uppehållsår för att kunna engagera sig på heltid medan andra engagerade studenter har kåren som ett ideellt engagemang vid sidan av studierna. Att ha studenterna som kärna gör att LinTek verkligen kan driva studenternas frågor mot universitet.

 

Kårstyrelsen

Förutom kårordförande och vice kårordförande består kårstyrelsen av en kårstyrelseordförande och tre kårstyrelseledamöter som bistår i det strategiska arbetet.

Kårstyrelsen 23/24 består av:

  • Tim Bodin – Kårstyrelseordförande
  • Linus Karlsson – Kårordförande
  • Hannah Gunnhagen – Vice kårordförande
  • Daniel Söderström – Styrelseledamot och sekreterare
  • Julia Kortz – Styrelseledamot
  • Samuel Melkersson – Styrelseledamot

Kårstyrelsen ansvarar för den omedelbara ledningen av verksamheten och leder det strategiska arbetet inom LinTek. De arbetar ideellt vid sidan av studierna.

Kårstyrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av LinTek. Som ledamot i kårstyrelsen innebär det allt från arbete med verksamhetsplanen, som visar vilket fokus LinTek skall ha under året, till avstämningar av LinTeks olika projekt till val av Kårledningen. Engagemanget som kårstyrelseledamot är en otrolig möjlighet att få se insidan av LinTeks arbete och att vara med och påverka kårens arbete långsiktigt. Många spännande diskussioner och viktiga beslut kännetecknar ett år i kårstyrelsen!

Inom kårstyrelsen finns några olika roller, det finns ledamot, sekreterare, ordförande för styrelsen, kårordförande och vice kårordförande (skillnaden mellan kårordförande och ordförande för styrelsen är tydligare på engelska då de översätts till “President” och “Chairman of the board”). Även Kårordförande och Vice Kårordförande (även kallat presidiet) ingår i kårstyrelsen, men de är också med i kårledningen och är ansvariga för den operativa ledningen av LinTek.

Kårstyrelseordförande och poster i Kårstyrelsen

Ordförande leder styrelsens arbete och förbereder handlingar till både kårstyrelsemöten och kårfullmäktigemöten. Sekreteraren ansvarar för kårstyrelsens protokoll. Ledamöterna arbetar med verksamhetsplanen och andra strategiska frågor i syfte att utveckla LinTek under verksamhetsåret. 

Har du frågor? Tveka inte att mejla till styrelsen@lintek.liu.se.

 

Kårledningen

Kårledningen består av Presidiet, åtta heltidsarvoderade samt åtta deltidare med inriktning på särskilda arbetsområden och enskilda projekt. Presidiet består av Kårordförande och Vice Kårordförande.

Kårordförande – Arbetsleder kårledningen

Heltid, arvoderad

Som Kårordförande arbetsleder man kårledningen på LinTek samt sitter med i och har uppdrag inom LinTeks styrelse. Kårordförande hanterar och samordnar LinTeks externa kontakter, säkerställer samarbeten med andra kårer och håller kontinuerliga förbindelser med teknologsektionernas ordföranden. Kårordföranden ansvarar även för kontakt med media och för kårens representationsuppdrag.

Kårordförande sitter både i kårstyrelsen och kårledningen och därmed får man som kårordförande en god inblick i verksamheten. Arbetsuppgifterna är bland annat arbetsledning av kårledningen, ägarstyrning av LinTeks bolag samt att agera huvudkontakt gentemot LiU, andra kårer, kommunerna och andra externa partner. Eftersom man även är en del av kårstyrelsen så får man ta del av och utveckla LinTeks strategiska ledning och påverka kårens långsiktiga arbete. Posten innebär en hel del möten med olika parter, till exempel universitetsstyrelsen, kommunpolitiker, sektionsordföranden, Kårservices ägarförening och många fler. Som kårordförande får man vara allt från chef och politiker till ideell ledare och strateg så ingen dag är den andra lik.

Vice Kårordförande – bistår kårordförande och är ekonomiskt ansvarig

Heltid, arvoderad

Rollen som Vice Kårordförande innebär att du är ytterst ansvarig för LinTeks ekonomi, detta innebär bland annat att du lägger och följer upp LinTeks budget samt svarar på många frågor från aktiva inom organisationen. Vice Kårordförande sköter inte den löpande bokföringen, men är behjälplig vid behov. Till din hjälp har du LinTeks administratör, som du kommer jobba nära med. Vice Kårordförande utgör tillsammans med Kårordförande presidiet, vilket innebär att ansvara för att tillsammans med Kårordförande arbetsleda kårledningen, och i Kårordförandes frånvaro leda organisationen.

Eftersom Vice Kårordförande är en del av både kårledningen och kårstyrelsen är du länken mellan LinTeks strategiska och operativa arbete; arbetet innebär alltså både kortsiktigt och långsiktigt fokus. Att arbeta som Vice Kårordförande innebär varierande arbetsuppgifter med allt ifrån att representera studenter i möten med både LiU, kommuner och näringsliv, till att boka in möten med hantverkare för att förvalta våra lokaler.

Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar – arbetar med studentlivet

Heltid, arvoderad

Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar är en av de två studiesocialt ansvariga och ansvarar för de flesta av de frågor som rör studentlivet utanför studierna. Några av sakerna som Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar gör är att hjälpa festerier och fadderier med deras jobb inför mottagningen och fester under året men även att ha kontakt med externa parter såsom kommunens alkoholhandläggare, planeringen inför Valborg och trygghetsråd. Det är även Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar som ansvarar för att det blir en mottagning för de nya studenter som inte är programstudenter, så som utbytesstudenter, masterstudenter och basårsstudenter. Man jobbar helt enkelt för att studentlivet vid LiTH ska bli så bra som möjligt!

Som studiesocialt ansvarig jobbar du nära studenterna genom att agera kontaktpersonen i LinTek. Posten innefattar även att få utveckla sitt ledarskap genom att ha hand om olika grupper, till exempel eventutskottet som har hand om alla interna event för alla kåraktiva.

Centralt arbetsmiljöombud för studenter – arbetar med studenternas välmående

Heltid, arvoderad

Det centrala arbetsmiljöombudet är en av de två studiesocialtansvariga på LinTek. Som centralt arbetsmiljöomubud för studenter har man därför ansvar för de frågor som rör det sociala runt din studietid. Med personligt ansvar på arbetsområden är studenternas arbetsmiljö och rättigheter, samt lika villkor på LiU.

Att vara centalt arbetsmiljöombud betyder att man stöttar arbetsmiljöombuden på teknologsektionerna, håller i råd och ser till att allt funkar som det ska. I den rollen går man även på en hel del mötesforum på universitetet och ser till att studenternas perspektiv finns med i diskussioner och beslut.

Det centrala arbetsmiljöombudet är även internationellt ansvarig tillsammans med en av våra utbildningsansvariga. Det betyder att man jobbar tillsammans med sektionerna för att se till att de internationella studenterna känner sig välkomna. Man jobbar även med Studenthälsan där du sitter med i deras styrelse samt håller kontinuerlig kontakt med deras personal.
Centrala arbetsmiljöombudet jobbar helt enkelt för att studenternas tid vid LiU ska bli så bra som möjligt!

Som centalt arbetsmiljöombud jobbar du nära studenterna genom att agera kontaktperson i LinTek. Studenter kan vända sig till dig med olika problem, vilka kan handla om studenternas arbetsmiljö eller lika villkor.

Utbildningsansvariga – arbetar med utbildningsfrågor

Heltid, arvoderade

LinTeks utbildningsansvariga (UA) arbetar med att påverka utbildning hos programmen på den tekniska fakulteten. De har som huvuduppgift att bevaka samt förbättra kvaliteten på de utbildningar som ges vid LiTH och arbetar heltid med att föra fram studenternas åsikter. UA med Universitetansvar (UAu) sittet med på LiTHs styrelsemöten samt i anställningsnämnden på fakulteten.  UA med studentrepresentation (UAs) samordnar studentrepresentanter som väljer att sitta med i Liu’s programspecifika forum. 

Gemensamt för UA är att arbetsuppgifterna går ut på att sitta med i ytterligare forum på Liu för att göra studenterna röst hörda samt hjälpa enskilda studenter med utbildningsrelaterade ärenden. Som UA så får man en stor inblick i Liu och den tekniska fakultetens struktur och arbete samtidigt som man är en del av Kåren och dess verksamhet. UA ansvarar också för LinTeks egna kursutvärderingar som görs med hjälp av sektionernas Studienämndsordföranden och klassrepresentanter.

Posten passar dig som kan framföra studenters problem på ett konstruktivt sätt och se helheten på problem. Mycket av det som diskuteras hos Liu är långsiktig och strukturen innebär att majoriteten av ditt arbete inte alltid syns utåt sett även om arbetet gör skillnad för studenters utbildning.

Näringslivsansvarig – Länken mellan studentliv och arbetsliv

Heltid, arvoderad

Som Näringslivsansvarig är ditt uppdrag att koppla ihop studenter med deras framtida arbetsgivare, vare sig det gäller exjobb, sommarjobb eller heltidsanställning efter examen. Detta görs i första hand genom event och samarbeten tillsammans med utskottet LinTek Näringsliv, exempelvis lunchföreläsningar, casekvällar och temaveckor, men också genom att vara en kontaktperson och ett bollplank för företag som vill nå studenterna vid TekFak. En viktig del i detta arbete är också att vara spindeln i nätet och skicka vidare förfrågningar till rätt sektion(er) om de passar bättre för vad en arbetsgivare vill göra och vilka de vill nå.

Näringslivsansvarig agerar också som en stödperson för sektioners, festeriers, fadderier och andra föreningars företagskontakter, som kan vända sig till Näringslivsansvarig med frågor och funderingar om hur si och så funkar, men också för vägledning vid samarbeten och konflikter. Detta görs bland annat via rådsmöten med sektionernas näringslivsansvariga I detta samordnande arbete inkluderar Näringslivsansvarigs roll också kårens alumniverksamhet, som i stort går ut på att bistå sektionerna med kunskap och bidragsmöjligheter.

Utöver att hantera arbetsmarknadsfrågor är Näringslivsansvarig också kårens avtalsspecialist och både skriver och granskar avtal mellan kåren och externa parter, men hjälper också andra föreningar att finslipa sina avtal. Slutligen ansvarar Näringslivsansvarig också för kårens medlemsförmåner, bland annat BokAB-rabatten och matrabatten på våra kårhus.

Marknadsföringsansvarig – kommunicerar det kåren gör

Heltid, arvoderad

Som marknadsföringsansvarig ansvarar man för allt gällande kommunikation, från att se till att LinTeks arbete når ut till samtliga LinTeks medlemmar, att denna information finns tillgänglig på hemsidor och sociala medier, samt att kontinuerligt uppdatera LinTeks olika informationskanaler. Utöver detta utser och leder man det kreativa marknadsföringsutskottet som jobbar med layout och olika sorters PR-material. Marknadsföringsansvarig är också stöd åt sektionernas olika informationsansvariga och tryckansvariga.

Projektledare för LARM

Heltid, arvoderad

Som projektledaren för LARM (PL) är man huvudansvarig för att anordna LinTeks arbetsmarknadsdagar. Till sin hjälp har PL en kommitté.

Rollen innebär att man tillsammans med en kommitté planerar, planerar lite till och till sist genomför en av Sveriges största arbetsmarknadsmässor. Som PL bör man ha viljan att utveckla kunskaper inom både ledarskap, konflikthantering och även vara öppen för att delegera till andra inom kommittén samt med kollegorna i LinTeks Kårledning.   

General för StudentOrkesterFestivalen (SOF)

Heltid, arvoderad under perioder

Som general för SOF är man huvudansvarig för LinTeks arbete med att arrangera och utveckla Studentorkesterfestivalen i Linköping under år med udda årtal. Till sin hjälp har SOF-generalen en kommitté.

Chefredaktör för LiTHanian

Deltid

Chefredaktören är ansvarig utgivare för kårtidningen LiTHanian vilket innebär att se till att tidningen produceras och distribueras till LinTeks medlemmar fem gånger per år.

Chefredaktörens främsta uppgift är att leda LiTHanian-redaktionen i sitt arbete att skapa en tidning. Du ansvarar också för LiTHanians ekonomi och kommunikation utåt samt för att lägga upp en hållbar projektplan och se till att den följs under året. Du arbetar deltid i kårledningen och är en naturlig länk mellan kårtidningen och kårens övriga verksamhet.

München Hoben-general

Deltid

München Hoben-generalen ansvarar för att anordna LinTeks stora Oktoberfest i Augusti under Nolle-P, München Hoben. Generalen utser och leder sin kommitté för att planera festen.

Mottagningsansvariga

Deltid

Mottagningsansvariga ansvarar för att mottagningen av de nya studenterna fungerar på Campus Valla och Campus Norrköping och är spindlarna i nätet under Nolle-P.

Ordförande Mattehjälpen
Deltid

Ordförande för Mattehjälpen ansvarar för och organiserar utskottets arbete, genom att leda möten och se till att det finns ett schema. Den kanske viktigaste arbetsuppgiften är att hitta lagom dåliga mattememes att sprida kring campus.

Mattehjälpen anordnar mattestugor en gång i veckan under hela terminen där volontärer lär ut matte. Dessa fungerar som lektionspass men med mer frihet att ställa frågor. Utöver detta anordnas Crash courses i vissa av mattekurserna i anslutning till ordinarie tentaperioderna. Crash courses är repeterande sammanfattningsföreläsningar som kan användas som hjälpmedel under tentaplugget. Ibland kör vi även intensivkurser, som är som en blandning av mattestugor och crash courses där vi varvar kortare genomgångar med egen räkning av utvalda uppgifter.

Projektledare Kårstugan
Deltid

Projektledare för kårstugan ansvarar för att renovera och rusta upp den nyinköpta kårstugan och ansvarar även för byggnationen av en bastu och badtunna. Projektledaren ansvarar även för utformning och implementering av ett bokningssystem för kårstugan samt för regler och uthyrningsavtal.

Engagemanget som projektledare är en rolig, lärorik och ansvarsfylld post där man tillsammans med en projektgrupp utformar huset för att på bästa sätt tillgodose studenternas behov och önskemål. Engagemanget innebär dessutom en nära kontakt med näringslivet via samarbeten med arkitektbyrårer, kommunen, byggnadsentreprenörer och brandkonsulter, för att nämna några. Som projektledare för kårstugan lägger du upp en plan för framtida arbeten med huset och får komma med egna idéer om nya projekt och utvecklingsförslag.