Lika Villkor

Vad är Lika Villkor?

Lika villkor är LiU:s samlingsbegrepp för arbetet att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering.  LiU ska alltid sträva efter att dess regler, normer och rutiner speglar ett förhållningssätt som präglas av respekt för individen och hennes eller hans olika förutsättningar.

Det handlar kort sagt om att alla ska behandlas likvärdigt och rättvist.

Det finns lagstöd i diskrimineringslagen att LiU ska motverka alla former av kränkningar av studenters eller anställdas integritet. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad, och en likvärdig behandling av alla är ett uttryck för demokrati och jämlikhet.

Du kan läsa mer om vad diskriminering innebär hos diskrimineringsombudsmannen HÄR

Lika Villkor på LiU

Universitetets arbete med lika villkor grundar sig i Lika Villkor- och jämställdhetsgruppen, där LinTeks studiesocialt ansvarig sitter som representant.

Om du som student känner att du har blivit diskriminerad kan du alltid höra av dig till Studiesocialt ansvarig på LinTek varpå denne kan hjälpa dig på rätt väg genom universitetet. På Lika Villkor kan du läsa mer om hur arbetet utförs på universitetet.

Anmälan

Om du har blivit orättvis behandlad eller vill anmäla någon typ av orättvisa på LiU kan du göra det HÄR eller kontakta studiesocial ansvarig (sac@lintek.liu.se).