Lika Villkor

For text in English, see down below.

Vad är Lika Villkor?

Lika villkor är LiU:s samlingsbegrepp för arbetet att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering.  LiU ska alltid sträva efter att dess regler, normer och rutiner speglar ett förhållningssätt som präglas av respekt för individen och hennes eller hans olika förutsättningar.

Det handlar kort sagt om att alla ska behandlas likvärdigt och rättvist.

Det finns lagstöd i diskrimineringslagen att LiU ska motverka alla former av kränkningar av studenters eller anställdas integritet. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad, och en likvärdig behandling av alla är ett uttryck för demokrati och jämlikhet.

Du kan läsa mer om vad diskriminering innebär hos diskrimineringsombudsmannen HÄR

Lika Villkor på LiU

Universitetets arbete med lika villkor grundar sig i Lika Villkor- och jämställdhetsgruppen, där LinTeks studiesocialt ansvarig sitter som representant.

Om du som student känner att du har utsatts för kränkande behandling kan du alltid höra av dig till Studiesocialt ansvarig på LinTek varpå denne kan hjälpa dig på rätt väg genom universitetet. På Lika Villkor kan du läsa mer om hur arbetet utförs på universitetet.

Anmälan

Om du har blivit orättvis behandlad eller vill anmäla någon typ av orättvisa på LiU kan du göra det HÄR eller kontakta CAMO-stud (camo@lintek.liu.se).


What is Equal Opportunities?

Equal Opportunities is an initiative at LiU that aims to promote equal rights, opportunities, and obligations. We work also to counteract all forms of discrimination, harassment, sexual harassment, victimization, and exclusion.

In short Equal Opportunities is about that everyone should be treated fairly and equally.

In the swedish discrimination law it says that LiU should counteract any form of violation of students or coworkers integrity. It is a human right not to be discriminated and equal treatment of all is an expression of democracy and equality.

You can read more about what discrimination means at the Swedish Equality Ombudsman here

Equal Opportunities at LiU

The universities work with equal opportunities is grounded in the meeting group Lika Villkor – och jämställdighetsgruppen, where the three student unions have a shared student representative.

If you as a student feel that you have been offended, then you are welcome to contact the Head of Welfare and Student Support. They can then guide you the right way through the university.

You more about LiU’s equality work here

Contact us

If you have been unfairly treated or want to tell someone of an injustice at the univeristy then you can do it in this form or by contacting the Head of Welfare and Student Support.