Förbättra din utbildning

LinTeks kärnverksamhet är att bevaka kvaliteten på LiTHs utbildningar. Detta gör vi med hjälp av studenterna på flera olika plan bland annat genom studeranderepresentation och kursutvärderingar. 

Studeranderepresentant

LinTek ansvarar för att utse studentrepresentanter som sitter med i olika nämnder, styrelser och råd på högskolan. Som representant för LinTek kan du vara med och påverka din utbildning och vi anser att det är studenterna som vet bäst vad universitetet måste utveckla!

Genom att vara studeranderepresentant i något av de beslutande eller beredande organen vid universitetet kan du se till att studenternas bästa sätts i fokus. Att vara studeranderepresentant innebär dels att du läser handlingar inför möten men också att du under mötena kan föra studenternas talan och bevaka deras intressen. Representanterna är en viktig del av det utvecklande och kvalitetssäkrande arbetet av högskolan.

Läs mer om studeranderepresentation

Kursutvärderingar

LinTek har ett eget kursutvärderingssystem som bedrivs av sektionernas studienämnder. Systemet bygger på diskussion och kontinuerlig förbättring av kurserna istället för ett sifferbetyg i slutet av kursen. Organisationen kring utförandet av utvärderingarna ser olika ut på olika sektioner. Många sektioner har klassrepresentanter i varje klass som, under kursens gång samt i slutet av kursen, samlar in åsikter från studenterna och skriver en utvärdering. Klassrepresentanten träffar sedan examinatorn för kursen och diskuterar de åsikter och förbättringsförslag som kommit fram. Därefter skickas utvärderingen till olika nyckelpersoner på universitetet samt till utbildningsansvariga på LinTek och ligger till grund för vidareutveckling av kurserna. Studienämndsordföranden är ansvarig för hela processen och ser till att utvärderingarna kvalitetssäkras.

Att fylla i en kursutvärdering är ett av de lättaste och effektivaste sätten att förbättra din utbildning, på kurs- och programnivå. Där kan du framföra dina synpunkter och förbättringsmöjligheter om kurserna du läser. Åsikterna kan gälla allt ifrån kurslitteraturens relevans, om formen för examination varit lämplig i relation till kursens mål eller hur väl kursupplägget har fungerat. Detta är din chans att påverka – så se till att göra din röst hörd!

Kursvärderingar

Universitetet ger själva ut en kursvärdering, Evaliuate, i form av en elektronisk enkät som skickas ut till alla studenter som varit registrerade på en kurs. Enkäten består mestadels av frågor med viktade svarsalternativ, med en skala från 1-5, där 1 är lägst och 5 är högst. Evaliuate ger också ett helhetsbetyg på kursen. Det är denna kursvärdering, ofta i kombination med den som LinTek och sektionerna ger ut, som hjälper kursledningen i sitt förbättringsarbete.

Det är väldigt viktigt att alla studenter fyller i både Evaliuate och kursutvärderingen, inom sektionen, efter avslutad kurs eftersom dessa ligger till grund för framtida kursutveckling.