Bli kåraktiv

Inval Kårfullmäktige 24/25

—THIS TEXT CAN BE FOUND IN ENGLISH BELOW—

Vi i LinTeks valnämnd vill informera dig om att du kan kandidera till Kårfullmäktige (FuM) i LinTek.

Kårfullmäktige (FuM) består av 27 ledamöter som sitter på ett års mandat och man blir invald av LinTeks medlemmar. För att sitta i kårfullmäktige måste man vara medlem i LinTek, utöver det finns inget förkunskapskrav utan man lär sig det man behöver under året. Så länge man har åsikter man vill lyfta och läser möteshandlingarna kommer man långt.

Men vad får du ut av att sitta i FuM kanske du undrar, jo du får:

 • Vara kåraktiv: Inbjudan till kåraktiv-sittning en gång per termin samt välkommen på Eventus andra event (Tidigare har det innefattat: Yoump, bowling, julmys m.fl.) Ofta är det även nästintill gratis att delta på både sittning och event.
 • Delta på FuM-helgen (intro till FuM och Kick-off)
 • En LinTek-hoodie
 • En måltid till varje möte du närvara på
 • En djupare insikt i hur LinTek styrs och fungerar
 • Chansen att vara med och bestämma om LinTeks verksamhet genom att exempelvis besluta om budgetar, mottagningspolicyn och välja in kommande Kårstyrelse och Presidium (Kårordförande och vice Kårordförande)
 • Representera och presentera sina och sina medstudenters åsikter.
 • Något unikt att sätta på CV:t

Som ledamot förväntas du:

 • Delta på mötena (ungefär ett i månaden under terminen (ca 3h))
 • Bidra med dina perspektiv och åsikter i diskussioner och beslut

Du kandiderar eller nominerar via denna länk: https://val.lintek.liu.se
Perioden då du kan kandidera och nominera är 1-13 april.
Själva valet till kårfullmäktige äger rum den 16-19 april.

Vill du veta mer om vad kårfullmäktige gör och hur det är att sitta med i fullmäktige? Kika gärna på följande länk: kårfullmaktige samt följ LinTek på sociala medier.
Har du frågor kan du maila oss på: Valnamnd@lintek.liu.se

Var med att påverka din studietid! Ta chansen och sök nu!


— ENGLISH —

We in the electoral committee would like to inform you, as a member of LinTek, can run for the Constituent Assembly (FuM) in LinTek.

The collective assembly (FuM) consists of 27 members who sit for a one-year mandate and are elected by LinTek’s members. There is no prior knowledge requirement, but you learn what you need during the year. As long as you have opinions you want to raise and read the meeting documents, you will go a long way.

But what do you get out of sitting in FuM, you might wonder, well you get:

 • Be active in the club: Invitation to a club active session once per semester and welcome to Eventus’ other events (Previously this has included: Yoump, bowling, Christmas party etc.) Often it is also almost free to participate in both the session and the event.
 • Participate in the FuM weekend (intro to FuM and Kick-off)
 • A hoodie
 • A meal for every meeting you attend
 • A deeper insight into how LinTek is governed and operates
 • The chance to be involved in deciding on LinTek’s operations by, for example, deciding on budgets, the reception policy and electing the upcoming Corps Board and Presidium (Court President and Vice President)
 • Represent and present their own and their fellow students’ opinions.
 • Something unique to put on your CV

As a member you are expected to:

 • Attend the meetings (approximately one a month during the semester (approx. 3h))
 • Contribute your perspectives and opinions in discussions and decisions

You apply or nominate via this link: https://val.lintek.liu.se
The period when you can apply and nominate is between April the 1st to April the 13th .
The actual election to the union representative takes place between April the 16th to April 19th .

Do you want to know more about what the union council does and what it is like to sit on the council? Please take a look at the following link: kårfullmaktige and follow Lintek’s social medias.
If you have any questions, e-mail us at: Valnamnd@lintek.liu.se.

Make a difference in your studies! Take the chance and apply now!