Hem /

FAQ – Utbildningsfrågor

Här hittar du massor av svar på vanliga frågor från studenter. Men kom ihåg att det alltid är universitetets officiella regler och dokument som gäller! 

Tycker du att det saknas en fråga här, skicka iväg ett mail till ua@lintek.liu.se

Senast uppdaterad: 2021-02-01

Dokumentet innehåller frågor angående:

 • Examination
 • Överklagande
 • Kursanmälan
 • Registrering
 • Poäng och examenskrav
 • Kurser
 • Kursplaner
 • Studieinfo
 • LISAM
 • Studieuppehåll
 • Studera utomlands
 • Studievägledningen
 • Fusk
 • CSN

EXAMINATION

Hur anmäler jag mig till tentor?

Du anmäler dig via Studentportalen på LISAM under ”Tentamensanmälan”. Det går även att anmäla sig via LiU-appen. Om du är anmäld så har du en plats på det specifika tentamenstillfället. Anmälan för tentamenstillfället stänger 10 dagar innan tillfället.

Vad händer om jag glömt anmäla mig till en tenta?

Fr.o.m 1 februari 2021 finns inte längre möjligheten att efteranmäla sig till en tentamen. Om du har glömt att anmäla dig får du alltså inte skriva, så skriv upp datum för sista anmälan så du inte glömmer! Via LiU-appen kan du lägga till påminnelser för varje tentamen direkt till din kalendern.

Vad händer om jag är sen till en tenta?

Om du kommer inom 30 minuter efter tentans start får du vänta utanför salen tills andra insläppet sker. Andra insläppet sker alltid 30 minuter efter ordinarie starttid. Kommer du senare än 30 minuter efter att tentan har startat finns inte längre möjlighet att skriva tentan. Observera att det inte längre är möjligt att komma oanmäld till en tenta, se Vad händer om jag glömt anmäla mig till en tenta?.

Måste en examination vara anonym?

Vid LiU ska anonym examination tillämpas vid skriftliga salsskrivningar. Vid LiU sker rättning av skriftliga salsskrivningar anonymt. Det innebär att du vid tentamenstillfället tilldelas ett AID-nr (anonymt identitetsnummer) som ersätter namn och personnummer på tentamen. Du måste ha med dig giltig fotolegitimation vid tentamen.Vid andra examinationsformer än skriftliga salsskrivningar ska anonym examination tillämpas där det är möjligt utifrån praktiska, ekonomiska och pedagogiska överväganden.  I slutet av examinationsprocessen, innan betygsbeslutet fattas, måste examinator ta del av namnen på provdeltagarna för att eventuellt jäv ska kunna upptäckas. Jäv ska även prövas i förhållande till eventuella medrättande lärare.

Hur lång tid får rättning av en tenta/labb/examinationsmoment ta?

En examinationsuppgift ska vara rättad, betygssatt och attesterad i Ladok senast 15 arbetsdagar från examinationstillfället och mer än 10 arbetsdagar före omexamination. Med arbetsdagar avses potentiella arbetsdagar enligt kollektivavtal, inte just den berörda examinatorns arbetsdagar. Resultaten från examinationen måste nå studenterna innan anmälan för omexamination stänger. 

Vad gör jag om resultatet från tentan/labben/examinationsmomentet dröjer?

Kontakta i första hand examinatorn och fråga varför resultatet dröjer. Om du ej får något svar kan du testa att kontakta ansvarig studierektor för kursen. Du kan även höra av dig till LinTeks utbildningsansvariga så kan de försöka hjälpa dig. Examinatorn har en skyldighet att meddela eventuell försening. 

Hur lång tid innan omtentamen måste högskolan meddela datum för omtentamen?

Senast vid tillfället för den ordinarie tentamen bör du ha blivit meddelad om datum för omtentamen.

Får en examinator lägga till examinationsmoment under kursens gång?

Nej, examinationsmomenten ska finnas listade i kursplanen vid kursens start. Om ett moment inte finns med i kursplanen får examinatorn inte lägga till detta. Dock kan i examinationsmomentet LAB 2 hp ingå seminarier, förberedelseuppgifter, laboration och labbrapport. Utformningen av examinationen är som sagt väldigt fri. 

Om en examinator försöker lägga till examinationsmoment under kursens gång ska du ta kontakt med studierektor för den kursen eller utbildningsansvariga på LinTek. 

Har jag som student rätt att byta examinator?

Enligt HF 6 kap. 22 § har en student som har underkänts vid två examinationer rätt att byta examinator, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta. (Ett sådant skäl kan t.ex. vara att det inte finns någon annan lärare som är kompetent att bedöma den aktuella examinationen)

För att byta examinator i en kurs så kontaktas studierektorn för kursen, denne hittas enklast på studieinfo för kursen.

Var hittar jag gamla tentor?

Examinatorer brukar oftast lägga upp ett antal gamla tentor eller exempeltentor på kurssidan på LISAM. De har dock ingen skyldighet att lägga upp gamla tentor. 

Vad händer om jag missat/blivit underkänd på ett obligatoriskt moment i en kurs, får jag fortsätta?

En student som inte har fullgjort ett obligatoriskt moment bör normalt ändå tillåtas att delta i efterföljande examinationer i samma kurs. I annat fall ska det klargöras i kursplanen att fullgörandet av obligatoriet är ett absolut krav för att studenten ska få delta i efterföljande examinationer. Slutbetyg på kursen ska dock inte ges förrän studenten har fullgjort samtliga obligatoriska moment.

Min kurs har avvecklats och kommer inte ges mer, hur många gånger kommer jag kunna skriva tentan?

När en kurs avvecklas ska examination erbjudas vid sammanlagt minst tre tillfällen per examinationsmoment. Dessa tre tillfällen bör vara fördelade under minst tre terminer från det sista ordinarie kurstillfället.

Är det tillåtet att ha tentor på en lördag?

Examination och obligatoriska moment ska i första hand förläggas till vardagar under dagtid. Av resursskäl och schematekniska skäl kan examination och obligatoriska moment komma att förläggas på annan tid. Examinationer får i undantagsfall ske på såväl lördagar som söndagar men hänsyn ska tas till religiösa helgdagar.

 

Hur går jag tillväga om jag vill ansöka om särskilt stöd? Exempelvis förlängd tentamenstid eller rätt att skriva tentamen på dator?

Du kontaktar någon av LiU:s koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning.

När är tentaperioderna? 

Tentaperioder och terminstider publiceras på LiU:s intrnät för studenter

Får jag plussa alla examinationsmoment?

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN, DIT och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

 

ÖVERKLAGANDE

Vad för rättigheter finns om man vill överklaga ett betyg?

Beslut om betyg kan inte överklagas. Detta följer av 12 kap. 2 och 4 §§ HF. En student har dock rätt att begära rättelse eller omprövning. Det finns inte någon tidsgräns för när en sådan begäran ska vara inkommen. Normalt bör omprövning av betygsbeslut fattas av samma examinator som fattat det första betygsbeslutet. Om detta inte är möjligt får någon annan göra omprövningen. Han eller hon måste dock vara utsedd till examinator på kursen.

Jag är inte nöjd med betyget jag fick på tentan, hur begär jag omprövning?

En tentamen kan på TekFak oftast plussas för att försöka höja betyget. Anmälan till plussning sker på studentportalen och kan göras på både tillfället för omtenta eller ordinarietentamen. Betyg på laboration och projektarbete diskuteras med examinator och kan på begäran omprövas, om examinatorn anser att det är rimligt.

 

Man kan även gå till studerandeexpeditionen för respektive expedition och kolla igenom rättningen av skriftliga tentor, om man då tycker att examinatorn rättat fel eller kanske missat summera poäng så kan man på plats lämna in en skriftlig kommentar som examinatorn kommer kolla igenom vilket kan leda till ändring av betyget. 

 

KURSANMÄLAN

Vad är kursanmälan?

Kursanmälan är något som alla LiTH-studenter måste göra för att kunna läsa sina fortsatta kurser inom programmet. På vissa program och specifika terminer sker denna kursanmälan per automatik dvs du blir direktanmäld till nästa termins kurser.

När du gör din kursanmälan visar du att du vill gå kursen och säkerställer att det finns plats på kursen. Din anmälan är även underlag för planering av kurser, schema, lärare, lokaler, budget mm och för att resurser ska läggas på rätt ställe

Inför din anmälan till t.ex. inriktningar, profiler, kandidatarbete eller examensarbete går studievägledarna ut i klasserna och berättar mer inför det kommande valet. Under anmälningsperioden brukar det vara många som kontaktar studievägledningen och av den anledningen försöker vi att utöka vår tillgänglighet med extra mottagningstider.

 

Vad är det för skillnad på kursanmälan och registrering?

En anmälan till kurser gör du terminen innan du ska läsa kurserna. Registrering på programmet samt kurserna som du ska läsa gör du i den terminen som du läser dem. Registreringen är en bekräftelse på vad du ska läsa.

Hur anmäler jag mig till kurser?

Kursanmälan görs på Studentportalen som kan nås via LISAM, och är en anmälan till kurser inför nästkommande termin. 

När är kursanmälan?

Inför höstterminen: 1-10 april
Inför vårterminen: 1-10 oktober

Hur gör jag om jag glömt att anmäla mig på kurser jag vill läsa?

Du får då göra en sen anmälan eller en så kallad kurskomplettering via LiUs studentintranät.

För att kunna göra det så måste du veta vilken institution som ger kursen och vem som är studierektor, detta kan du se genom att titta på kursen i. Du kommer endast bli anmäld på kursen om det finns platser över, så det är viktigt att inte glömma göra kursanmälan.

Tips: Då det är samma datum varje år, lägg in dessa datum i kalendern som återkommande och med en notis så du inte missar detta!

Har du frågor kring kurskomplettering vänder du dig till kursanmalan.lith@liu.se.

Hur avanmäler jag mig till kurser?

Om du ändrat dig angående en kurs du är anmäld och eventuellt även registrerad till så ska du avanmäla dig. Detta görs på LiUs studentintranät.

Jag behöver hjälp med min kursanmälan, vart vänder jag mig?

Hör av dig till din studievägledare eller kursanmalan.lith@liu.se.

 

REGISTRERINGAR

Varför ska jag registrera mig?

Varje terminsstart bekräftar du din plats på kurserna du anmält dig till genom att registrera dig. Om du inte registrerat dig är du inte berättigad till studiemedel från CSN. CSN börjar betala ut studiemedel så snart du registrerat dig på programmet och du gjort din studieförsäkran hos CSN. Du registrerar dig på kurserna för att bekräfta det du ska läsa under terminen. Du som student sköter alltid din egen registrering – ingen registrering görs automatiskt! 

 

Vad är det för skillnad på kursanmälan och registrering?

En anmälan till kurser gör du terminen innan du ska läsa kurserna. Registrering på programmet samt kurserna som du ska läsa gör du i den terminen som du läser dem. Registreringen är en bekräftelse på vad du ska läsa.

Hur registrerar jag mig på en kurs?

Under fliken Registrering i Studentportalen som kan nås via LISAM. Du kan registrera dig från och med den dag terminen startar.

Vart vänder jag mig om jag har frågor kring registrering?

I första hand vänder du dig till kursanmalan.lith@liu.se

Om du är antagen på ett civilingenjörsprogram finns en spärr för att få registrera sig på kurser i termin 7 om 150 hp kurser från termin 1-6. Uppfyller du ej detta krav ska du kontakta din studievägledare för studieplanering

 

Varför ska man omregistrera sig på en kurs?

Om du planerar att ta del av undervisning (dvs ej enbart delta i examination för att få resultat rapporterat) inom kurs som du sedan tidigare har en registrering på men ej har slutfört, ska du omregistrera dig på kursen via Studentportalen. Ingen anmälan kan göras till kurs du redan har en registrering på, dubbelkolla med studievägledarna. Om du har sökt studiemedel för kursen är det också viktigt att du omregistrerar dig. Det är dock endast möjligt att omregistrera sig på kurser som ges innevarande termin. Kurser som endast ska tenteras ska du inte omregistrera dig på.

 

För att omregistrera dig gå till dina oavslutade kurser, klicka på den kurs du vill läsa om. Bocka sedan i att du vill delta i kursen vid annat kurstillfälle och välj sedan aktuellt tillfälle. Tryck sedan på registrera.

 

POÄNG och EXAMENSKRAV

Hur ansöker jag om examen?

Ansökan om examen kan göras elektroniskt i Studentportalen (som sedan tar dig vidare till Ladok för studenter). Om du inte har möjlighet att göra en elektronisk ansökan kontakta examensenheten på examen@liu.se

Kom ihåg att Din ansökan behandlas först när alla slutbetyg och eventuellt examensarbete/projektarbete/uppsats inrapporterats (med titel både på svenska och engelska eller endast engelska). Examensbeviset utfärdas tvåspråkigt, svenska/engelska.

Till beviset bifogas ett Diploma Supplement som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet och som underlättar erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands, men också i Sverige. Dokumentet utfärdas på engelska.

Du kommer att få ditt bevis till den e-postadress som finns i Ladok.

 

Vem ska jag vända mig till med examensfrågor?

Om det gäller frågor angående att få ut sitt examensbevis: examen@liu.se

Studievägledaren kan svara på frågor om vilka krav som finns för examen och om det gäller ex. att räkna in en kurs i examen så är det också studievägledaren du vänder dig till. Under utbildningen är det i första hand ditt ansvar att se till att du i slutet av programmet uppfyller kraven för examen. 

Var hittar jag examenskraven?

I utbildningsplanen i studiehandboken (längst ner). Se till att titta på rätt utbildningsplan, alltså utbildningsplanen för det året du startade din utbildning.

Var hittar jag poängkrav för att få påbörja min kandidat eller master(bli uppflyttad till år 4 på civilingenjörsutbildningar)?

I utbildningsplanen i studiehandboken (längst ner). Se till att titta på rätt utbildningsplan, alltså utbildningsplanen för det året du startade din utbildning.

Ger LiU endast ut digitala examensbevis?

Från och med vårterminen 2019 utfärdar LiU endast digitala examensbevis istället för i pappersformat. Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett tidigare examensbevis i pappersformat men är digitalt signerat. Alla digitala examensbevis från Linköpings universitet har en digital signatur. Genom att kontrollera signaturen kan du se att dokumentet inte har ändrats och vilken organisation som har utfärdat certifikatet. Du tar emot ditt examensbevis via e-post och kan skicka det vidare till potentiella arbetsgivare, jobbportaler eller andra lärosäten digitalt utan att behöva vidimera papperskopior och skanna in dina bevis. Signaturen på examensbeviset går ut efter ett år, så kom ihåg att förnya signaturen om du söker ny anställning efter att ett år har gått.

En potentiell arbetsgivare kan verifiera en examen genom att på www.liu.se/examen och få information om hur den digitala signeringen går till och kunna bekräfta att den sökandes examina är äkta och inte är manipulerad.

Om du går på LiTHs examenshögtid, som vi hoppas alla studenter gör, så kommer du få ett diplom i pappersform.

Studentkårerna jobbar på att öka medvetenheten om examensbevisen, att förlänga tiden som de digitala signaturerna är giltiga samt hjälpa de studenter som vill använda sitt examensbevis utomlands där det inte är säkert att de godkänner LiUs digitala lösning.

Vad är det för skillnad på huvudområde och masterprofil?

På flera program finns det examenskrav på att studenten måste ha ett visst antal poäng inom ett
huvudområde och i de flesta fall även inom sin valda masterprofil. Många studenter blandar däremot
ihop masterprofil och huvudområde. Alla kurser har ett huvudområde ex. Matematik, Industriell
ekonomi, bioteknik, byggteknik osv., huvudområdet ger en indikation på inom vilket område kursen
faller, huvudområdet har däremot inget att göra med huruvida kursen tillhör en masterprofil eller ej.
Huvudområdet kan hittas genom att gå in på respektive kursplan i Studieinfo. En masterprofil är
däremot ett begrepp som programledningen har bestämt ska ingå i programmet, och ett krav på att
studenten måste ta ett visst antal poäng inom sin valda masterprofil. Ett program har oftast flera
masterprofiler som studenterna kan välja emellan. Vilka masterprofiler det finns att välja mellan kan
hittas på Studieinfo, men under fliken Utbildningsplan, här ska det även stå beskrivet poängkraven
för de olika master profilerna. För att se vilka specifika kurser som tillhör en viss masterprofil så
måste man sedan gå in i programplanen, där går det att filtrera ut så endast de specifika kurserna
visas och vilka som är obligatoriska/valbara.
Om du har funderingar över huvudområde och masterprofil ta kontakt med din studievägledare!

KURSER

Hur vet jag vilka kurser som ingår i mitt program?

Kurserna som ingår i ditt program finns listade i programplanen (för ditt specifika program) i studie info.

Hur vet jag om en kurs är valbar eller obligatorisk?

Kurser är markerade o eller v i programplanen, där o står för obligatorisk och v för valbar. Om en kurs är markerad med o/v betyder det att det finns ett krav på att välja en eller flera kurser markerade med o/v i programplanen – vilka det är och hur många kurser det gäller hittar du också i utbildningsplanen, fast längre upp på sidan jämfört med examenskraven.

Vart hittar jag information om kurser som ingår i mitt program?

I programplanen finns alla kurser listade, här kan du enkelt se i vilka schemablock kurserna går i, antal hp, om de ligger på grund- eller avancerad nivå. Om kursen har en stjärna (*) bredvid antal hp så betyder det att kursen fortgår under fler än en period. Sedan kan du klicka på varje kurskod och kommer då till kursens kursplan. I kursplanen finns information om kursens innehåll, upplägg, lärandemål, examinationsmoment och kurslitteratur.

 

Vad händer om jag inte klarar en kurs?

Om du inte klarar en tenta på en kurs kan du skriva en omtenta, du kan oftast se datumet när nästa omtenta går i Studentportalen. Om det är ett annat moment exempelvis en laboration, grupparbete, projekt etc. prata med din examinator om du kan komplettera eller behöver göra om momentet. Vissa kurser kan vara obligatoriska för att kunna flyttas upp till nästa termin, för att få påbörja ett kandidat- och masterarbete, åka utomlands på avtal eller att få läsa en annan fortsättningskurs. Se därför till att du är informerad om vilka kurser som är så kallade spärrkurser.

Vad är maxgränsen på antal hp man får läsa per termin? Vad händer om jag vill läsa mer än vad som är tillåtet?

Totalt 38 hp per termin, 30 hp om du är antagen till ett masterprogram. Om du vill anmäla dig till mer än 38 hp men under 46 hp görs en särskild bedömning om antagning kan ske när du söker till kursen via komplettering av kursanmälan. Om du vill anmäla dig till över 45 hp krävs ett särskilt beslut, vilket bara beviljas i undantagsfall och kräver att du ligger helt i fas med dina studier. Kontakta studievägledningen för mer information.

 

KURSPLANER

Vad måste en kursplan innehålla?

Enligt högskoleförordningen ska det för varje kurs finnas en kursplan (6 kap. 14 § HF). 

I kursplanen ska följande anges: 

 • kursens nivå, 
 • antal högskolepoäng, 
 • mål, 
 • krav på särskild behörighet, 
 • formerna för bedömning av studenternas prestationer och 
 • de övriga föreskrifter som behövs 

 

Utöver det som en kursplan ska innehålla enligt de nationella reglerna ska en kursplan vid LiU även innehålla: 

 • information om kursens fördjupning i förhållande till fordringar för examen på kandidat-, magister- respektive masternivå, 
 • en beskrivning av det huvudsakliga innehållet i kursen, 
 • i förekommande fall information om att kursen är uppdelad i delar och om de regler som då gäller för slutbetyg 
 • bestämmelser om förekomst och former för obligatoriska moment 
 • bestämmelser om det är möjligt att ersätta ett obligatoriskt moment med en annan uppgift 
 • bestämmelser om anpassad eller alternativ examination för student med dokumenterad funktionsnedsättning,
 • bestämmelser om de betygsskalor som tillämpas och för vilka delar av kursen de används,
 • i förekommande fall bestämmelser om att en kurs helt eller delvis examineras på annat språk än svenska 
 • i förekommande fall bestämmelser om att den som godkänts på examinationen får delta i förnyad examination för högre betyg 
 • bestämmelser om när kursplanen eller en ändring av den ska träda i kraft och börja tillämpas, samt 
 • de övergångsbestämmelser som behövs. 

 

En kursplan ska vara fastställd senast när anmälningsperioden börjar om inte särskilda skäl föreligger. En kursplan för programkurs får dock revideras om det sker senast 8 veckor före kursstart


Vad gör jag om en kursplan inte innehåller det?

Om du märker att en examinator inte följer kursplanen kan du först och främst påpeka detta till examinatorn. Sedan kan kontakt tas med utbildningsledare, och du kan alltid ta kontakt med utbildningsansvariga på LinTek för att vi ska hjälpa till. 

 

STUDIEINFO

Vad är studieinfo och hur hittar jag dit?

Studieinfo eller studieinformation innehåller all information om program och kurser därtill även utbildningsplaner som innehåller examenskrav, uppfyllningsregler, profilinformation etc. Allt du behöver veta om ditt program, krav, regler och kurs finns samlat här. Använd dig av sökfunktionen för att hitta en specifik kurs eller program. 

Vad är en utbildningsplan?

Utbildningsplanen är där den mesta informationen om utbildningen ni går finns: examenskrav, programmets syfte och mål, ev. uppflyttningsregler, ev. profilinformation och huvudområden osv.

Vad är en programplan?

Programplanen är kanske det som används mest i Studieinfo. Där finns alla kurser med kursplaner som ingår i programmet, ni ser vilka som är obligatoriska, valbara och frivilliga, samt vilka tekniska inriktningar och masterprofiler det finns.

Vad betyder det om det står (f) i programplanen?

De kurser som anges som frivilliga (f) i programplan räknas endast som frivilliga och får inte inräknas i examen

 

LISAM

Vad är LISAM?

Lisam och Studentportalen är de två viktigaste IT-tjänsterna för studier på Linköpings universitet. Du loggar in i tjänsterna med ditt LiU-ID. Om du är ny student behöver du först skapa ett LiU-ID på www.liu.se/antagen

 • Kursrum med information och kommunikation kring dina kurser. Observera att du måste vara antagen (gäller fristående kurser) eller registrerad (gäller programkurser) för att få tillgång till dina kursrum. Antagna studenter som inte registrerar sig eller tackar nej till en plats tas bort ur kursrummet senast tre veckor efter registreringsperiodens slut.
 • E-post och kalender.
 • Online-versioner av Word, Excel och PowerPoint.
 • Möjlighet att ladda ner hela Office-paketet
 • Tillgång till Studentportalen
 • Möjlighet att skapa egna samarbetsrum.
 • Personlig lagring av filer via OneDrive.

För att kunna logga in och få åtkomst till din e-post måste du ha ett LiU-ID.

Hur loggar jag in på LISAM?

För att logga in i Lisam, följ länken http://lisam.liu.se (inte www) och logga in med ditt LiU-ID. Du har tillträde till kursrummet redan som antagen, men vissa funktioner kräver att du har registrerat dig.

Varför kan jag inte logga in på LISAM?

Om du har problem med att logga in, försök igen en stund senare, eller försök med en annan webbläsare (exempel på webbläsare är Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Google Chrome). 

Om problemet kvarstår, kontakta helpdesk@student.liu.se, tel 013-28 58 98.

Varför kan jag inte se mitt kursrum?

För att kunna se ett aktuellt kursrum, måste du vara antagen på denna kurs. Det måste finnas ett kursrum för just den kursen (alla kurser har inte kursrum i Lisam). Kursrum hittar du under ”Kurser och program” i vänstermenyn på din startsida i Lisam. 

Om du inte hittar ditt kursrum:

 1. Kontrollera att du är registrerad på kursen i Studentportalen.
 2. Kontrollera att det finns ett kursrum.

Kommer du fortfarande inte åt ditt kursrum? 

Kontakta helpdesk: helpdesk@student.liu.se eller 013-28 5898. 

 

LISAM krånglar eller du har problem med inloggning?

LISAM fungerar inte alltid helt smärtfritt, men för att kunna förbättra LISAM måste IT-personalen få reda  på detta. Glöm därför inte att anmäla fel/problem varje gång!

 

Om du behöver hjälp med inloggning, skicka e-post till helpdesk@student.liu.se eller anmäl fel/problem via webbformulär eller telefon 013-28 58 98.

STUDIEUPPEHÅLL

Vad är studieuppehåll?

Studieuppehåll innebär att du gör ett uppehåll i studierna och tänker dig att återuppta dem vid ett senare tillfälle. Vid ett studieuppehåll får du ta igen eventuella gamla kurser men inte göra några nya.

Hur tar jag studieuppehåll?

Studieuppehåll anmäls av studenten själv i Studentportalen på LISAM för en eller två terminer. Du får ingen bekräftelse mer än att det står i Studentportalen att du har studieuppehåll. Om du vill ha längre studieuppehåll än två terminer måste du vända dig till studievägledaren

Får jag skriva tentor medan jag har studieuppehåll?

Ja, du får tentera gamla kurser under ett studieuppehåll, men se då till att vara omregistrerad dels på programmet, dels på kursen/kurserna det gäller – annars kan inte resultatet rapporteras in. Du får dock inte läsa eller tentera nya kurser under tiden du har studieuppehåll. 

Hur fungerar det med CSN under terminerna jag har studieuppehåll?

Om du avbryter studierna har du inte längre rätt till studiestöd. Det gäller även när det handlar om ett studieuppehåll. Därför är det viktigt att du så fort som möjligt meddelar CSN vilket datum du slutar studera. Då kan dem stoppa dina kommande utbetalningar, så att du inte behöver betala tillbaka de pengarna. Tänk på att om du söker studiemedel eller studiestartsstöd på nytt, prövar CSN alltid studieresultaten från din senaste period med studiestöd. Har du avbrutit dina studier måste du kunna redovisa tillräckliga studieresultat för veckorna före avbrottet för att få nya studiemedel eller nytt studiestartsstöd.

Får jag bo kvar i min studentbostad under terminerna jag har studieuppehåll?

Studentbostäder: Man får bo kvar i bostaden men gör vi studiekontroll kommer de vara tvungna att visa upp ett intyg om studieuppehåll. Det kan de skaffa från studievägledare. Det kan vara bra att skaffa intyget direkt när de tar studieuppehåll så att det inte blir kris att få fram det om vi skulle efterfråga det. Sedan så har vi en boendetid på max 5 år och åren som de tar studieuppehåll räknas in i den tiden. De får därför överväga om det är bättre att säga upp bostaden och ha kvar boendetiden eller om de tror att de ändå hinner klart på 5 år, alternativt kan bo med en annan hyresvärd eller hyra i andrahand de sista åren.

Studentbo: När studenter tar studieuppehåll får de antingen hyra ut sitt rum/lägenhet i andra hand till annan student och efter godkännande av oss eller säger upp sig avtal

Heimstaden: Det beror lite på skälet till studieuppehållet. Om det är för att ta igen kurser man ligger efter med så kan vi göra undantag, annars gäller detsamma som vid andrahand, dvs utlandsstudier. Om man jobbat för studentkår så får man beviljat uppehåll. Detsamma gäller vid militärtjänstgöring, föräldraledighet osv. 

 

STUDERA UTOMLANDS

Hur hittar jag information om att studera utomlands på LiTH?

Varje nämnd har oftast en egen hemsida för studier utomlands med mer specifik information mot varje program/sektion. Men generell och matnyttig information om studier utomlands på LiTH kan hittas på LiTH Internationals hemsida, se länk nedan: 

https://www.student.liu.se/ut/lith?l=sv

Vilka är kraven för att få åka utomlands på avtal via LiU?

För att studera utomlands via LiTH:s samarbetsavtal måste du uppfylla LiTH:s formella behörighetskrav. Dessa kan ibland ändras från år till år så för att vara säker på att veta vad som gäller besök LiTH Internationals hemsida: https://www.student.liu.se/ut/lith/behorighet?l=sv

Men tidigare år har studenter som uppfyllt följande kriterier varit behöriga att söka utlandsstudier:

 1. Är antagna och studerar på någon av Tekniska högskolans vid Linköpings universitets utbildningsprogram
 2. Har fullgjort minst 60 hp avslutade kurser, inom utbildningens programplan
 3. Har avslutat behörighetsgivande kurser, alternativt saknar en behörighetsgivande
 4. Har minst 3,50 i medelbetyg. För vissa universitet krävs särskilda medelbetyg
 5. beräknas ha kvar minst 30 hp inom utbildningens programplan under utlandsstudierna. 

 

Kan jag åka utomlands på egen hand?

Ja, du kan åka som så kallad freemover. Väljer du att åka som freemover får du själv hitta information, ta kontakt med universitetet, ordna med finansiering, försäkring samt alla andra praktiska detaljer. För att hitta lite mer matnyttig information kolla in LiTH internationals sida om Freemover studier: https://www.student.liu.se/ut/lith/freemover?l=sv

Hur fungerar det med tillgodoräkning från utlandsstudier?

När du kommer hem ska du kontakta din utbildningsledare för att tillgodoräkna dig de kurser du studerat utomlands. Om alla handlingar är i ordning går tillgodoräknandet snabbt och poängen kan rapporteras i Ladok. För tillgodoräknandet behöver du betyg, kursbeskrivning, vilken nivå kursen är på (grund-, avancerad- eller forskarnivå) och hur många poäng som motsvarar helårsstudier vid värduniversitetet. Även om kurser tillgodoräknats tidigare behöver du ge en kort beskrivning av kurser i ansökan. Detta för att kurser ändrar innehåll och för att hjälpa studenter i lägre årskurs som i framtiden vill läsa samma kurs. 

Mer info är: https://www.student.liu.se/ut/lith/nominerade-utbytesstudenter/tillgodoraknande?l=sv

Om jag läst kurser på ett annat universitet, kan det räknas in i utbildningen jag läser nu?

Ja, om du läst en annan utbildning eller kurser på ett annat universitet kan det vara möjligt att du kan räkna med dessa i utbildningen på LiU. Ta kontakt med din studievägledare för mer information. 

Vad gör utbildningsledaren och vad gör studievägledaren vad gäller utlandsstudier?

Generellt kan man säga att
Utbildningsledaren:

 • Går igenom och godkänner din på förhand gjorda studieplan för utlandsvistelsen
 • Svarar på frågor om byte av kurser under utlandsvistelsen
 • Tillgodoräkning av utlandsstudier

Studievägledaren:

 • Svarar på frågor om behörighet, uppflyttning, kursanmälan inför att man ska komma tillbaka till LiU, studieuppehåll.

 

STUDIEVÄGLEDNINGEN

Vad är studievägledningen? 

Studievägledarna är samtalspartner för studenter vid vägledning och hjälp i studie- och livssituationer. Vi hjälper till med stort som smått, från hur hög antagningspoängen är till om utbildningen egentligen passar för dig. Vi är stödpersoner, coacher, bollplank och vägledare; personer som lyssnar, som du kan prata med när du tvekar eller är orolig inför studierna. 

Vi har tystnadsplikt och företräder studenternas intressen! 

 

Vad kan studievägledaren hjälpa dig med? 

 • Samtal kring studiesituationen och studieplanering 
 • Ge dig vägledning vad gäller ditt utbildningsval 
 • Ge dig tips om studieteknik 
 • Studievägledaren kan ge dig information och svara på frågor om ex. kurser, kursanmälan, examenskrav, exjobb, olika regelverk osv. 

 

Vilka frågor ska inte till studievägledningen? 

 

 • Studievägledaren kan inte hjälpa till med registrering! Vänd dig då till registreringsakuten@liu.se eller Centrala Studerandeexpeditionen i Zenit: http://www.student.liu.se/studexp?l=sv 

 

 • Komplettering av kursanmälan – frågorna ska till kursanmalan.lith@liu.se. 
 • Studievägledaren ska inte hjälpa dig med rent praktiska frågor som till exempel schemafrågor, terminstider och eventuella ledigheter. Tänk på att det är du själv som student som i första hand har ansvaret för att ta reda på informationen. Den information som du behöver under studietiden finns på LiU:s webb så börja med att söka efter svar på dina frågor där! 

 

Hur får jag kontakt med studievägledningen? 

http://www.lith.liu.se/studievagledning/ 

 • På Öppen mottagning – för kortare frågor 
 • Via mail: 7 dagars svarspolicy på studievägledning – du kan inte förvänta dig svar direkt, så var ute i god tid särskilt i kursanmälansperioden och terminsstart 
 • Via telefon 
 • Tidsbokning – för längre samtal: www.timecenter.com/liu 

 

FUSK

 

Vad är disciplinnämnden?

Vid varje högskola ska det finnas en disciplinnämnd som har till uppgift att handlägga disciplinära ärenden. Disciplinnämnden vid LiU består av rektor som ordförande, en lagfaren jurist, en lärarrepresentant samt två studentrepresentanter.

 

Vad menas med en disciplinföreteelse?

Med disciplinföreteelse menas ett försök att vilseleda vid examination eller när studieprestation annars ska bedömas. Exempel på vad LiU:s Disciplinnämnd bedömt som vilseledande är:

 • ditskriven text på formelsamling vid salstentamen
 • lösa lappar med egen text vid salstentamen
 • plagiat av uppsats
 • kopiering av programmeringskod vid laboration
 • otillåtet samarbete med annan grupp vid enskilt arbete av exempelvis projektarbete

Som student är det ditt ansvar att ta del av information om vad som är tillåtet och inte tillåtet vid en examination. Vid osäkerhet är det alltid bättre att fråga läraren för att undvika missförstånd.

 

Vad händer om jag fälls i disciplinnämnden?

De disciplinära åtgärder som kan utdömas är varning eller avstängning från deltagande i undervisning och examination upp till sex månader. Den vanligast utdömda påföljden är avstängning från undervisning i en till två månader. Beslutet meddelas studenten direkt efter att beslutet har tagits. Avstängning gäller i regel från och med den dag då beslutet tas.

Vid avstängning får studenten inte delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Detta betyder i praktiken att studenten inte får delta i föreläsningar, laborationer, seminarier etc, och inte heller i någon typ av examination.

 

Vad händer med CSN om jag blivit avstängd?

Under den tid som studenten är avstängd har hen inte rätt till studiemedel. Direkt efter mötet får CSN meddelande om en avstängning. För att undvika problem med felaktiga utbetalningar av studiemedel är det också bra om studenten själv kontaktar CSN vid en avstängning.

 

Vart kan jag vända mig för att få stöd om jag blivit anmäld till disciplinnämnden?

Det går att vända sig till den som utreder/föredrar ärendet i nämnden för att få mer information vad som händer vid anmälan och en ev avstängning samt studievägledare för att planera för de fortsatta studierna. Det går även att kontakta studentkåren och/eller studenthälsan för att få stöd.

uas@lintek.liu.se

För mer information rekommenderar vi även att gå in på följande hemsida och läsa, finns en FAQ speciellt för studenter med mer svar på frågor. 

https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter/disciplinarenden?l=sv

 

CSN

Hur länge kan jag få studiemedel?

Du kan få studiemedel i högst 240 veckor för studier på eftergymnasiala utbildningar på heltid. Det motsvarar sex års studier på heltid. Du kan bara i undantagsfall få låna för fler veckor. Tänk på att veckorna gäller både bidrag och studielån. Om du väljer att ha enbart bidrag under en tid räknas de veckorna som använda.

Vad är det för poängkrav för att få studiemedel från CSN?

Under de första 40 veckorna med studier måste du klara 62,5 procent av de högskole­poäng (hp) som du fått studie­medel för. Det innebär att kravet är 37 hp om du fått studie­medel för 40 veckor (60 hp).Efter de 40 första veckorna med studie­medel på heltid ökar kravet på studie­resultat. Kravet är då 75 procent. Det innebär att kravet är 45 hp om du fått studie­medel på heltid för 40 veckor (60 hp).

Vad behöver jag göra för att CSN ska börja betala ut studiemedel?

CSN börjar betala ut studiemedel så snart du registrerat dig på programmet i början på verje termin och  därefter gjort en studieförsäkran hos CSN.

Ska jag söka studiemedel per termin eller per år?

Sök alltid studiemedel för hela år, ej terminsvis, om planen är att du ska läsa hela läsåret. Då behöver du klara 75 % av 60 hp som slås ut på hela året istället för 75 % av 30 hp varje termin (respektive 62,5 % om du tar studiemedel för första gången)

ÖVRIGT

Vad är LiU-kortet och vad används det till?
LiU-kortet fungerar som passerkort på campus, bibliotekskort, kopierings- och utskriftskort, busskort på campusbussen, studentlegitimation, legitimation vid examen med mera. Du hämtar ut det på något av våra Infocenter. Du måste även ha registrerat dig, senast kl 18 dagen före, för att kunna hämta ut ditt LiU-kort. Du måste sätta en egen fyrsiffrig pinkod till kortet när du hämtar ut kortet.

Var uppmärksam på att det nya LiU-kortet som utfärdas from 1 augusti 2019 INTE gäller som legitimation under tentamen, medtag därför körkort, pass eller annan giltig ID-handling.

Här kan du läsa mer om LiU-kortet

 

Hur kan jag påverka min utbildning och kurser?

 • Engagera dig i sektionen! LinTek tillsammans med sektionerna sitter med i beredande och beslutande organ på universitetet där program och kurser diskuteras. 
 • Skicka in åsikter eller frågor till oss utbildningsansvariga i LinTek eller till din sektion så kan vi ta dina åsikter vidare. 
 • Gå på LinTeks kursutvärderingstillfällen som sektionerna håller i. Det som tas upp på dessa tillfällen läses av bland annat examinatorn och diskuteras i PPG för att se hur man ska utveckla kurser och program. 
 • Svara på Evaliuate som skickas ut till din LiU-mail efter varje avslutad kurs, till skillnad från LinTeks kursutvärderingar är detta en mer kvantitativ värdering av kurserna. 

Vad kan jag använda LiU-appen till?

 • Titta på dina studieresultat
 • Hitta rätt med hjälp av campuskartan
 • Se tidtabeller för Campusbussen och se var den finns i realtid
 • Skapa en kalenderprenumeration för ditt schema och lägga till den i kalender appen i din telefon.
 • Hålla koll på dina tentor. Du ser aktuella tentor vid din utbildning och kan anmäla dig. Du hittar också datum, tentamenstider och karta till lokalen på ett och samma ställe. 

På sikt ska LiU-appen innehålla allt som har med studentlivet att göra och som är rimligt att ha i mobilen: en del studieadministrativa tjänster men också information om livet på campus, studentföreningar, mm.

Logga in med ditt LiU-id för att dra nytta av alla funktioner. Ladda ned appen på Apple store eller Google play store. 

 

Länkar 

 

 

Tycker du att det saknas en fråga här, skicka iväg ett mail till ua@lintek.liu.se