Beskrivning av grupper

Nedan så finns beskrivningar för några grupper:

Centrum för människa teknik samhälle (CMTS) Ordinarie*2

CMTS har som mål att bidra till att samhällsvetenskap och humaniora integreras i ingenjörsutbildningarna. För att motsvara och kunna hantera de krav som ställs bör den moderna ingenjören - utöver att behärska teknik, naturvetenskap och matematik - ha insikter i samhällsvetenskap och humaniora. Den blivande ingenjören bör utveckla sin förmåga att reflektera kring, kritiskt analysera och ifrågasätta olika tekniska, sociala, kulturella och samhälleliga fenomen. Därigenom får han eller hon en ökad förståelse bland annat för: teknikens och ingenjörens roll i samhället; för företagens verklighet; för teknikanvändaren och de situationer i vilka tekniken används. Detta är avgörande för att ingenjören ska kunna bidra till produktionen av tekniska artefakter som fungerar då de används i vårt samhälle.

Resursgrupp Etnicitet & religion/annan trosuppfattning (AGERA) Ordinarie*1

Beskrivning: AGERA är en undergrupp till Strategigruppen för lika villkor och har till uppgift att på ett konkret, aktivt och kontinuerligt sätt driva frågor och arbeta för att förbättra villkoren för studenter och anställda oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning.

Resursgrupp Funktionshinder (Funkisgruppen) Ordinarie*1

Beskrivning: Funkisgruppen är en undergrupp till Strategigruppen för lika villkor och har till uppgift att på ett konkret, aktivt och kontinuerligt sätt driva frågor och arbeta för att förbättra villkoren för studenter och anställda med funktionsnedsättning

 

Resursgrupp med fokus på sexuell läggning och könsidentitet Ordinarie*1

Beskrivning: Gruppen fungerar som en resursgrupp till Strategigruppen för lika villkor gällande jämställdhets- och genusfrågor inom LiU.

 

Stipendier LiU Norrköping (Holmen Paper AB) Ordinarie*1

Stipendier LiU Norrköping (LFV) Ordinarie*1

Stipendier LiU Norrköping (Polytekniska föreningen) Ordinarie*1

 

 

Nämnden för skolsamverkan (NSS) Ordinarie*1

Beskrivning: I nämnden för skolsamverkan (NSS) på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet diskuteras frågor kring samverkan mellan grund- och gymnasieskolan och LiTH. NSS genomför och bistår flera olika typer av aktiviteter för att främja samverkan, alltifrån lärarkonferenser till teknik-sommarveckan för grundskoleelever och mattecoaching för gymnasieelever. NSS tar också upp frågor och förslag kring nya idéer som kan tänkas vara aktuella för att främja skolsamverkan ytterligare, samt bidra med kunskapsspridning mellan Tekniska högskolan och omgivande skolor. I NSS sitter representanter från LiTH’s olika institutioner och representanter från kommuner och näringsliv samt en studeranderepresentant på mandat för LinTek.

 

Institutionsstyrelser

 

Beskrivning: I en institutionsstyrelse får du bland annat vara med och besluta om institutionens

budget samt anställningar vid densamma. Det är även möjligt att driva frågor för att få

institutionen att se till studenternas behov.

 

Styrelsen vid institutionen för datavetenskap (IDA) Ordinarie*1, Suppleant*1

Styrelsen vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Ordinarie*1, Suppleant*1

Styrelsen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) Ordinarie*1, Suppleant*1

Styrelsen vid institutionen för medicinsk teknik (IMT) Suppleant*1

Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY) Ordinarie*1, Suppleant*2

Styrelsen vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Ordinarie*2, Suppleant*2

Styrelsen vid institutionen för matematik (MAI) Suppleant*1

 

Institutionen för datavetenskap, IDA

Institutionens forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden, inkluderande teoretisk datalogi, programmeringsmiljöer, programutvecklingsmetodik, realtidssystem och inbyggda system, artificiell intelligens, informationssäkerhet, databassystem, informationssystem, datorlingvistik, kognitionsvetenskap, interaktions- och tjänstedesign, autonoma system och statistik. Institutionens breda forskning påverkar direkt vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att IDA ger kurser inom sex civil- och fem högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom datavetenskap, kognitionsvetenskap och lärarutbildningen.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI

IEI är verksamma inom Filosofisk fakultet och Tekniska högskolan och institutionens forskning bedrivs inom ett brett spektrum av områden från ekonomi och management till design och teknik.

Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM

Institutionen för fysik, kemi och biologi är organiserad inom 5 stycken vetenskapliga områden; Biologi, Kemi, Materialfysik, Teori och modellering samt Tillämpad fysik.  Institutionen ger kurser för studenter på civilingenjörsprogrammen, på de matematiska naturvetenskapliga programmen, på ingenjörprogrammen, på lärarutbildningsprogrammen och på basåret.

Institutionen för medicinsk teknik, IMT

IMT bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik och utbildar främst blivande civilingenjörer och högskoleingenjörer. Verksamheten inriktas på områden såsom biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Biomedicinsk instrumentteknik (BIT), Fysiologisk mätteknik (FMT), samt Medicinsk informatik (MI).

Institutionen för systemteknik, ISY

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.

Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN

Mitt i Norrköping i det unika industrilandskapet längs Motala Ström bedriver Linköpings universitet en omfattande verksamhet med såväl forskning som utbildning. Forskningen vid ITN är främst fokuserad kring de tre pelarna organisk elektronik, medieteknik och kommunikationssystem/logistik, men även fysik, reglerteknik och andra klassiska områden finns med. I nära anslutning till dessa områden driver tekniska högskolan bl.a. flera civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och kandidatprogram. Nivån är från basår och högskoleutbildning i teknik (tidigare yrkeshögskola) till doktorsexamen.

Matematiska institutionen, MAI

Här bedrivs undervisning inom grundutbildningen på uppdrag av Tekniska högskolan, Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden, från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap och ekonomi.

 

Studentsamverkansgrupper

Beskrivning: I samverkansgruppen ska information, diskussion och dialog ske kring frågor avseende utveckling och förändring av verksamheten samt förändringar av arbets- eller anställningsvillkor för anställda, arbetsmiljö och lika villkor för medarbetare. När gäller studenters medverkan berör det frågor som arbetsmiljö, lika villkor och miljö. Arbetet i samverkansgrupperna ska präglas av en helhetssyn där personalpolitik, arbetsmiljö, lika villkor och miljö ska integreras i verksamhetsfrågorna. Antalet möten ligger mellan ca 2-6 per termin.

 

Studentsamverkansgruppen vid institutionen för medicinsk teknik (IMT), Ordinarie*1

Studentsamverkansgruppen vid institutionen för systemteknik (ISY) Ordinarie*2

Lika villkorsgruppen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) Ordinarie *1

LinTek på Instagram

Följ oss på @lintek_liu

LinTek på Facebook