Kårstyrelse och Kårledning

LinTeks verkställande organ är kårstyrelsen och kårledningen. Kårstyrelsen består av Presidiet och 5 ledamöter som arbetar för att du ska få det bättre som student. Kårledningen består av Presidiet, 8 heltidsarvoderade samt 4 deltidsarvoderade med inriktning på särskilda arbetsområden och enskilda projekt. 


Kårledningen 2017 (Foto: Joel Strömblad)

Studenter ska få det bättre. Kårledningen jobbar varje dag med att göra det bättre för LiTH-studenterna. Detta t.ex. genom att verka som lobbyorgan mot universitetet, kommunerna och andra som kan påverka LinTek-medlemmarnas vardag. Kårledningen väljs på ett års mandat av kårstyrelsen.

Studenter utgör LinTeks ledning. De som sitter i kårledningen är vanliga teknologstudenter som blivit förtoendevalda till sitt uppdrag av kårstyrelsen. De heltidsarvoderade studenterna tar ett uppehållsår för att kunna engagera sig på heltid medan andra engagerade studenter har kåren som ett ideellt engagemang vid sidan av studierna. Att ha studenterna som kärna gör att LinTek verkligen kan driva studenternas frågor mot universitet. 

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen 16/17 (Foto: Anna Björkman)

Förutom kårordförande och vice kårordförande består kårstyrelsen av Seth Ramström, Kristoffer Ahlstedt, Tobias Åresten,  Amanda Granqvist och Emil Wasteson, som är styrelseledamöter och bistår i det strategiska arbetet

Kårstyrelsen leder det strategiska arbetet inom LinTek och de arbetar ideellt vid sidan av studierna. 

Kårledningen

Kårledningen består av Presidiet, 8 heltidsarvoderade samt 4 deltidsarvoderade med inriktning på särskilda arbetsområden och enskilda projekt. Presidiet består av Kårordförande och vice Kårordförande. 

Erik Claesson, kårordförande - leder kårledningen

Som Kårordförande håller Erik kårledningen på LinTek under kontroll samt sitter med i och har uppsikt inom LinTeks styrelse. Han handhar och samordnar LinTeks externa kontakter, säkerställer samarbeten med andra kårer och håller kontinuerliga förbindelser med sektionsordföranden. Kårordföranden ansvarar även för LinTeks ekonomiska rutiner och resultatuppföljningar. Han är allt från chef och politiker till ideell ledare och strateg. 

Terese Eriksson, vice kårordförande - bistår kårordförande

Som Vice Kårordförande arbetar Terese med en mängd olika saker och bistår bland annat Kårordförande i ledningen av LinTeks arbete och i dennes frånvaro utövar ledningen av LinTek. Vice kårordförande ansvarar för samarbetet med andra studentorganisationer vid LiU, är LinTeks ansikte utåt i Norrköping samt har kontakten med kommunen och näringslivet.

Irma Wenhov och Ina Jansson, studiesocialt ansvariga - arbetar med studentlivet

Som studiesocialt ansvariga så ansvarar Irma och Ina för de frågor som rör studentlivet utanför studierna. De hjälper festerier och fadderier med deras jobb inför mottagningen och fester under året. Studiesocialt ansvarig jobbar även med Studenthälsan där de sitter med i deras styrelse samt håller kontinuerlig kontakt med deras personal. Andra arbetsområden är studenternas arbetsmiljö och studenters rättigheter och lika villkor på LiTH. De jobbar helt enkelt för att studentlivet vid LiTH ska bli så bra som möjligt! 

Jonatan Nygren, Mona Mrad och Jakob Steneteg, utbildningsansvariga - arbetar med utbildningsfrågor 

LinTeks tre utbildningsansvariga arbetar med övergripande utbildningsfrågor och hjälper enskilda studenter som hamnat i kläm med universitetet. De har som huvuduppgift att bevaka samt förbättra kvaliteten på de utbildningar som ges vid LiTH och arbetar heltid med att föra fram studenternas åsikter. Utöver det ansvarar de även för LinTeks studeranderepresentanter samt samordnar den studiebevakning som sektionerna bedriver.

Andrées Järrendahl, näringslivsansvarig - kontakt med företag

Som Näringslivsansvarig knyter Andrées kontakter och skapar event med företag så att LiTH-studenter och företag får möjlighet att träffas mer än under LARM-dagarna. Han fungerar även som en koordinator mellan sektionernas näringslivsansvariga. 

Albin Karlén, marknadsföringsansvarig - kommunicerar det kåren gör

Som marknadsföringsansvarig ansvarar Albin för allt från att se till att LinTeks arbete når ut till samtliga LinTeks medlemmar, att denna information finns tillgänglig på engelska, samt att kontinuerligt uppdatera LinTeks hemsida. Utöver detta utser han och leder marknadsföringsutskottet, är ansvarig utgivare för SOF-katalogen, LARM-katalogen och ska vara behjälplig utskott och arvoderade i produktion av informationsmaterial.

Andrea Pfeffer, projektledare för LARM

Projektledaren för LARM ansvarar för att anordna LinTeks arbetsmarknadsdagar.

Emma Sjöö, chefredaktör för LiTHanian

Som chefredaktör är Emma ansvarig utgivare för LiTHanian vilket innebär att se till att tidningen produceras och distribueras samt att fakturering sker. I arbetsuppgifterna ingår att utse och leda LiTHanianredaktionen och kontinuerlig rapportering om arbetet till kårstyrelsen. 

Daniel Modig, SOF-general

SOF-generalen ansvarar för att anordna Studentorkesterfestivalen, SOF. SOF annordnas vartannat år och återkommer i maj under verksamhetsåret 16/17.

Allis Mahrs, München Hoben-general

München Hoben-generalen ansvarar för att anordna LinTeks stora ölfest under Nolle-P, München Hoben. Tjänsten är deltidsarvoderad från 1 februari till 31 augusti.

Kimberley French, och Marcus Nihlén, mottagningsansvariga

Mottagningsansvariga ansvarar för att mottagningen av de nya studenterna fungerar på Campus Valla och Campus Norrköping och är spindlarna i nätet under Nolle-P.

 

LinTek på Instagram

Följ oss på @lintek_liu

LinTek på Facebook