Utskott & Kommittéer

Utskotten i LinTek - de som får hjulen att snurra

Utskotten jobbar ideellt och kan ha specifika uppdrag. Beroende på vad du är intresserad av kan du välja ett utskott som passar dig och även specifik post inom utskottet. Utskottsarbetet är ytterst viktigt för att LinTek ska kunna fortsätta vara en välfungerande organisation. Att vara med i en kommittée eller utskott ger dig ockås möjlighet att lära känna många och livslånga vänner från andra program vid LiTH.


 LARM-kommittén

Projektledare i LARM-kommittén är LinTeks projektledare för LARM, PL.

LARM-kommitténs uppgift består i att gör det som krävs för att kunna arrangera LARM. Arbete drivs under ledning av LinTeks projektledare för LARM.

Vi frågor rörande kommittén, kontakta


 LinTek Näringsliv

Ordförande i LinTek Näringsliv är LinTeks näringslivsansvarig, NA.

LinTek Näringsliv är det utskott som ser tll att ordna företagsevent för medlemmarna. Det är även upp till det här utskottet att utveckla intäktskällor för LinTek.

Vid frågor rörande utskottet, kontakta


 LiTHanianredaktionen

Ansvarig för redaktionens arbete är LiTHanians chefredaktör.

Tillsammans med chefredaktören producera LiTHanianredaktionen LinTeks kårtidning LiTHanian. I utskottet uttförs redaktionellt arbete enligt redaktörens anvisningar och i medlemmarnas intressen.

Vid frågor rörande redaktionen, kontakta 


 Marknadsföringsutskottet, MafU

Ordförande i MafU är LinTeks marknadsföringsansvarig.

Tillsammans med marknadsföringsansvarig utföra marknadsföringsutskottet LinTeks informations och marknadsföringsarbete. Det handlar främst om att informera medlemmarna om vad LinTek är och vad LinTek gör, stödja kårstyrelse och utskott i det informationsarbete de bedriver & bidra till en helhet i LinTeks kommunikation. Utskottet har också i uppgift att utveckla och upprätthålla LinTeks grafiska profil och kommunikationspolicy och se till att aktiva inom LinTek och LinTeks utskott följer denna.

Vid frågor rörande utskottet, kontakta


 Eventutskottet, EventU

Ordförande i EventU är LinTeks studiesocialt ansvarige.

Eventutskottet genomför interna aktiviteter för LinTeks kåraktiva samt och externa arrangemang för LiTH-studenter. LinTek & Fortes Utedisco samt Kåraktivas sittning är ett par exempel på arrangemang utskottet anordnar. EventU arbetar för att ge studenterna vid Linköpings Universitet samt LinTeks medlemmar grymma fester och tillställningar.

Vid frågor rörande utskottet, kontakta

 


 Likavillkorsutskottet, LIKA

Brinner du för frågor inom lika villkor och vill hjälpa LinTek att driva arbetet framåt? LIKA granskar både LinTeks interna verksamhet och LiUs arbete med lika villkor för att förbättra inkluderingen på Universitetet. 

Vid frågor rörande utskottet, kontakta 


 Discoklubben

Anordnar utediscot under mottagningen. Brukar anordnas på ute på Blåhavet.

Vid frågor rörande utskottet, kontakta 

 

 


Att på trycksaker, hemsidor och i övriga relevanta media samt på festområdet och på övriga 
platser där München Hoben syns marknadsföra LinTek, så att det framgår att LinTek är 
huvudarrangör
• Ansvara för överlämningen till nästkommande MH-kommitté 
• Kontinuerligt dokumentera sitt arbete i syfte att underlätta arbetet i kommande MHkommittéer
Medlem av MH-kommittén åligger att: 
• Leda och fördela arbetet inom sitt ansvarsområde utefter MH-generalens riktlinjer
• Dokumentera sitt arbete och ansvara för överlämning

 Mattehjälpen

Mattehjälpen hjälper och stöttar studenterna i vardagen med studera. De anordnar pluggstugpr och crashcourses med mera. Följ dem på facebook för när de anordnar sina event! 

Vid frågor rörande utskottet, kontakta mattehjalpen@lintek.liu.se


 München Hoben-kommittén

München Hoben (MH) är en musik- och ölfest som arrangeras under mottagningsperioden i nära samarbete mellan MH-kommittén och fadderierna på Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet (LiTH). Syftet med MH är att LinTek ska ge ett gemensamt välkomnande för alla nyanlända studenter till LiTH.

MH-kommitténs arbetar tillsammans med MH-generalen för att arrangera München Hoben. De arbetar också för att på trycksaker, hemsidor och övrig relevant media (inkl festområdet) marknadsföra LinTek så att det framgår att LinTek är huvudarrangör. Kommittéen ansvarar för överlämningen till nästkommande kommitté, då ingår att också dokumentera sitt arbete i syfte att underlätta för nästa kommitté.

Vid frågor rörande kommittén, kontakta 


Att på trycksaker, hemsidor och i övriga relevanta media samt på festområdet och på övriga 
platser där München Hoben syns marknadsföra LinTek, så att det framgår att LinTek är 
huvudarrangör
• Ansvara för överlämningen till nästkommande MH-kommitté 
• Kontinuerligt dokumentera sitt arbete i syfte att underlätta arbetet i kommande MHkommittéer
Medlem av MH-kommittén åligger att: 
• Leda och fördela arbetet inom sitt ansvarsområde utefter MH-generalens riktlinjer
• Dokumentera sitt arbete och ansvara för överlämning

 SOF-kommittén

Med SOF menas LinTeks studentorkesterfestival, som arrangeras i Linköping varje udda år. SOF-kommittén är ansvarig för planerandet och genomförandet av Studentorkesterfestivalen.

SOF-kommittén ska:

Som medlem SOF-kommittéen ska du också se till att dokumentera ditt arbete (inom ditt arbetsområde) i syfte att senare kunna överlämna till nästa kommitté

Vid frågor rörande kommittén, kontakta

LinTek på Facebook